Η παγκόσμια αγορά των διαγνωστικών τεστ για την γρίπη αναμένεται να αυξηθεί από 695 εκατ. δολ. το 2020 σε 1,012 δισ. δολ έως το 2025, σημειώνοντας κατά τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης άνοδο κατά 7,8% . Ο αυξανόμενος επιπολασμός της γρίπης, η ενίσχυση της χρηματοδότησης της έρευνας για τη διάγνωσή  της και η μεγαλύτερη ζήτηση για ταχύτερη διάγνωση της νόσου είναι οι κύριοι παράγοντες που αναμένεται να οδηγήσουν την αγορά σε ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.

Με βάση τον τύπο του τεστ, η αγορά χωρίζεται στα παραδοσιακά διαγνωστικά τεστ και στα μοριακά. Το τμήμα  των RIDT αντιπροσώπευε το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά των παραδοσιακών τεστ το 2019, γεγονός που αποδίδεται στην αυξημένη υιοθέτηση οικονομικά αποδοτικότερων και ταχύτερων λύσεων διάγνωσης από τους τελικούς χρήστες. 

Όσον αφορά στον τελικό χρήστη των τεστ, ο τομέας των νοσοκομείων κατέλαβε το μεγαλύτερο μερίδιο την περσινή περίοδο, καθώς εκεί πραγματοποιούνται τα περισσότερα λόγω της πολύπλοκης φύσης της νόσου, ενώ απαιτούνται και οι κατάλληλες υποδομές.

Το 2019, η Βόρεια Αμερική αντιπροσώπευε το μεγαλύτερο μερίδιο στη παγκόσμια αγορά ακολουθούμενη από την Ευρώπη. 

Σχετικά με τις μεγαλύτερες εταιρείες που ξεχωρίζουν στην παγκόσμια αγορά, αυτές είναι οι Hoffmann-La Roche AG (Ελβετία), Quidel Corporation (ΗΠΑ), Thermo Fisher Scientific Inc. (US), Abbott Laboratories, Inc. (US) και Hologic Inc. (US).

 

Πηγές:
https://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/influenza-diagnostic.asp