Χρήστος Κίτσιος

Κεφάλαια που αντιστοιχούν στο 18% του τιμήματος εξαγοράς του, επέστρεψε το Υγεία στους μετόχους του μέσω επιστροφής κεφαλαίου ύψους 52,5 εκατ. ευρώ. Ο μοναδικός της μέτοχος η Hellenic Healthcare Holdings συμφερόντων της CVC Capital, χρησιμοποίησε, σύμφωνα με πληροφορίες, τα χρήματα αυτά για την αποπληρωμή δανείων στη Eurobank.

Στις 24 Απριλίου, η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Θεραπευτήριο Υγεία αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 52,5 εκατ. ευρώ, με ακύρωση 128.048.781 μετοχών της εταιρείας και ισόποση επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά στη Hellenic Healthcare Holdings, εταιρεία συμφερόντων της CVC Capital.

Η επιστροφή θα χρηματοδοτηθεί κατά ένα μέρος από το ταμείο της Υγεία και κατά το υπόλοιπο από τη σύναψη δανεισμού. Στις 31 Δεκεμβρίου 2019, η Θεραπευτήριο Υγεία είχε ταμειακά διαθέσιμα 35,6 εκατ. ευρώ, σημαντικά αυξημένα σε σχέση με ένα χρόνο πριν, χάρη στις υψηλές καθαρές ταμειακές ροές της χρήσης 2019.

Τον Νοέμβριο του 2019, ο όμιλος Υγεία μαζί με τις υπόλοιπες εν Ελλάδι κλινικές της CVC Capital προχώρησαν σε αναδιάρθρωση δανεισμού. Υγεία και Μητέρα υπέγραψαν πρόγραμμα κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου, ποσού έως 235,5 εκατ. ευρώ το πρώτο και έως 145 εκατ. ευρώ το δεύτερο. Ταυτόχρονα χορήγησαν εγγύηση και λοιπές εξασφαλίσεις υπέρ αλλήλων καθώς και υπέρ των συνδεδεμένων εταιρειών Περσεύς (Metropolitan) και Metropolitan General.

Στις 16 Δεκεμβρίου, η Θεραπευτήριο Υγεία άντλησε από το νέο ομολογιακό κεφάλαια για την προπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού αρχικού ποσού 95 εκατ. ευρώ. Επομένως, διαθέτει τη δυνατότητα να κάνει χρήση πιστωτικού ορίου, προκειμένου να χρηματοδοτήσει την επιστροφή κεφαλαίου.

Σημειώνεται ότι στο τέλος του 2019 ο καθαρός δανεισμός της μητρικής του ομίλου Υγεία ανερχόταν σε μόλις 45,6 εκατ. ευρώ, με τα προσαρμοσμένα EBITDA χρήσης να διαμορφώνονται στα 41,6 εκατ. ευρώ. Μια αύξηση του καθαρού δανεισμού, κατά 52,5 εκατ. ευρώ, δεν επιδεινώνει σημαντικά τον δείκτη καθαρού δανεισμού προς EBITDA, παρά μόνο αν οι συνέπειες της πανδημίας στην παγκόσμια και την ελληνική οικονομία είναι δυσμενέστερες από αυτές που προβλέπει το βασικό σενάριο.

Μειωμένη η ορατότητα λόγω Covid-19 για τη φετινή χρήση

Το γεγονός ότι η επιστροφή αποφασίστηκε εν μέσω του lockdown (σ.σ. οι κλινικές λειτουργούσαν πλην των χειρουργείων) δείχνει ότι η CVC Capital πιστεύει ότι δεν θα υπάρξουν σημαντικές περαιτέρω συνέπειες από την πανδημία στις πωλήσεις, στα EBITDA και στη ρευστότητα του ομίλου Υγεία.

Η διοίκηση του Υγεία δεν προχώρησε στη διατύπωση συγκεκριμένης εκτίμησης για την επίπτωση της Covid-19 στα μεγέθη της, λόγω της περιορισμένης ορατότητας για τη χρονική διάρκεια της πανδημίας και τον χρόνο που θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση συνθηκών ομαλότητας σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο. Σημειώνει πάντως ότι η περίοδος αβεβαιότητας ενδέχεται να οδηγήσει σε μείωση του όγκου των παρεχόμενων υπηρεσιών και να επηρεάσει τα οικονομικά της μεγέθη.

«Έκρηξη» κερδοφορίας το 2019

Σημειώνεται ότι η Θεραπευτήριο Υγεία εμφάνισε το 2019 «έκρηξη» κερδοφορίας, χάρη στον συνδυασμό αύξησης πωλήσεων, με ταυτόχρονη συγκράτηση του κόστους. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της μητρικής ανήλθε σε 143,1 εκατ. ευρώ έναντι 132,3 εκ. ευρώ κατά τη χρήση 2018, σημειώνοντας αύξηση 8,1%.

Τα μεικτά κέρδη αυξήθηκαν όμως κατά 33,8% (37,91 εκατ. ευρώ από 28,3 εκατ. ευρώ) καθώς το κόστος πωληθέντων συγκρατήθηκε στα 105,2 εκατ. ευρώ από 104 εκατ. ευρώ το 2018.

Ακολούθως η μείωση στα έξοδα διοίκησης κατά 900 χιλ. και των λοιπών εξόδων κατά περίπου 500 χιλ. ευρώ εκτίναξε το προσαρμοσμένο EBITDA σε 41,6 εκατ. ευρώ έναντι 30,3 εκατ. ευρώ το 2018. Τα λειτουργικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) παρουσίασαν αύξηση κατά 52,8%, διαμορφούμενα στα 31,7 εκατ. ευρώ έναντι 20,8 εκατ. ευρώ το 2018.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 27,6 εκατ. ευρώ έναντι 14,9 εκατ. ευρώ το 2018, ενώ τα καθαρά κέρδη (σ.σ. μετά από φόρους) έφτασαν τα 33,6 εκατ. ευρώ (+137,7%), λόγω αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης ύψους 6 εκατ. ευρώ.

Η CVC Capital κατέβαλε μεταξύ Νοεμβρίου 2018 με Μάρτιο του 2019 το ποσό των 290,4 εκατ. ευρώ για την αγορά του 100% των μετοχών της Θεραπευτήριο Υγεία, ενώ ανέλαβε καθαρό δανεισμό της τάξης των 110 εκατ. ευρώ. Πλήρωσε, έτσι, μια συνολική επιχειρησιακή αξία, που αντιστοιχούσε σε περίπου 12,5 φορές τα EBITDA χρήσης 2018.

Όπως αποδείχθηκε, όμως, η δυναμική του ομίλου και η δυνατότητα περικοπής «λίπους» στις δαπάνες αύξησε σημαντικά τα προσαρμοσμένα EBITDA και μείωσε τον δανεισμό, επιτρέποντας «γενναία» επιστροφή κεφαλαίου ένα χρόνο μετά τη διαγραφή των μετοχών του Υγεία από το Χ.Α.

Πηγές: euro2day.gr