Α. Θνησιμότητα

Ένα από τα χειρότερα επεισόδια αέριας ρύπανσης (όχι ατυχήματος) εμφανίστηκε το Δεκέμβριο του 1952 στο Λονδίνο. Πυκνή παγωμένη ομίχλη κάθισε πάνω από την πόλη για τέσσερις συνεχείς μέρες. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να αυξηθούν οι θάνατοι πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα. Υπολογίζεται ότι ο αριθμός των θανάτων ήταν κατά 3500-4000 πάνω από τα κανονικά επίπεδα μιας πόλης 8 εκατομμυρίων περίπου. Τα αίτια των θανάτων οφείλονταν κυρίως σε πνευμονικές παθήσεις και καρδιοπάθειες. Θετική συσχέτιση βρέθηκε μεταξύ των συγκεντρώσεων του διοξειδίου του θείου (SΟ2) και του καπνού με τον αριθμό των θανάτων. Το περιστατικό αυτό του Λονδίνου ήταν από τα πρώτα επεισόδια αέριας ρύπανσης που προκάλεσε σημαντικό αριθμό θανάτων. Κατά καιρούς εμφανίστηκαν αλλού και άλλα επεισόδια, επισημαίνοντας τον κίνδυνο που διατρέχουμε από την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Έρευνες από το Τμήμα Αέριας Ρύπανσης των ΗΠΑ έδειξαν ότι η θνησιμότητα αυξήθηκε κατά 20% όταν η συγκέντρωση του διοξειδίου του θείου ήταν 1500 μg/Μ3και του καπνού μεγαλύτερη από 2000 μg/Μ3.

Β. Νοσηρότητα

Από τις διάφορες έρευνες συμπεραίνεται ότι επίπεδα συγκεντρώσεων καπνού μεγαλύτερα των 300 μg/Μ3 και διοξειδίου του θείου πάνω από 600 μg/Μ3 έχουν σαν αποτέλεσμα να επιδεινωθούν τα συμπτώματα που εμφανίζονται. Η πιθανότητα ότι η αέρια ρύπανση μπορεί να προκαλέσει καρκίνο των πνευμόνων έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Τα στοιχεία που συνηγορούν γι' αυτό, σε συντομία είναι:
α) η αυξημένη εμφάνιση της ασθένειας στις αστικές περιοχές
β) η παρουσία στην ατμόσφαιρα ουσιών που έχει αποδειχθεί, σε εργαστηριακές έρευνες, ότι προκαλούν καρκίνο, όπως π.χ. τα βενζοπυρένια
γ) η γενική αύξηση του καρκίνου του πνεύμονα.

Παρ' όλα αυτά όμως επιδημιολογικές μελέτες στις ΗΠΑ και στην Αγγλία έδειξαν ότι υπάρχει μεν σαφής συσχέτιση μεταξύ των χρονιών πνευμονικών παθήσεων και της ρύπανσης, δεν ισχύει όμως το ίδιο στη σχέση της ρυπάνσεως με τον καρκίνο του πνεύμονα.

Ένα ενδιαφέρον συμπέρασμα άλλων ερευνών είναι ότι η συχνότητα καρκίνου του πνεύμονα μεταξύ μη καπνιστών αστικών περιοχών είναι κατά 14-16.3% υψηλότερη από εκείνη μεταξύ μη καπνιστών αγροτικών περιοχών. Τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν ότι υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ ρύπανσης και δημιουργίας καρκίνου του πνεύμονα, δεν υπάρχουν όμως ακόμη οι απόλυτες αποδείξεις.

Ειδικά Προβλήματα της αέριας ρύπανσης

Υπάρχουν μερικά ειδικά προβλήματα των επιδράσεων της αέριας ρύπανσης στην ανθρώπινη υγεία που δεν περιλαμβάνονται στις κατηγορίες που αναφέρθηκαν.

Τα προβλήματα αυτά περιλαμβάνουν:
α) την επίδραση των ηλιακών ακτινών στην ατμοσφαιρική ρύπανση και αντίστροφα, την επίδραση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο ηλιακό φως.
β) τις θύελλες σκόνης
γ) την κατάποση των αερίων ρυπαντών και
δ) τις οσμές