Το να συγκρίνεται η μαθησιακή – γνωστική πληροφορία με άλλες και το να λαμβάνεται, σε κλάσματα δευτερολέπτου, απόφαση από τα νευρωνικά συστήματα και υποσυστήματα του εγκεφάλου για την κωδικοποίησή της ,είναι μία σύνθετη λειτουργία στην οποία συμμετέχουν διάφορα εγκεφαλικά υποσυστήματα.

(Morris & Jones ,1990)

Τα κυριότερα από αυτά είναι :

 • το Φωνολογικό σύστημα (Φ.Σ.)
 • το Οπτικό-χωρικό σύστημα.

  Στην αφομοίωση των συστημάτων αυτών, εμπλέκονται :
 •  λέξεις
 • αριθμοί
 • νέες μαθήσεις λέξεων ή γλωσσών
 • νέες οπτικές εικόνες
 • πολλές πλευρές της κατανόησης του προφορικού λόγου (φωνολογική μνήμη).

Το Φωνολογικό Σύστημα (phonological ή articulate loop) είναι ένα σύστημα μνημονικών διαδικασιών που βοηθάει στη σύγκριση λεκτικών πληροφοριών και περιέχει :

 • την ανάλυση
 • τη βραχύχρονη φωνολογική αποθήκευση
 • την εκτελεστική λειτουργία του λόγου

Το Φ.Σ. έχει βρεθεί ότι διαδραματίζει τεράστιο ρόλο στη μάθηση λέξεων.
Επίσης έχει άμεση σχέση με τη χρονολογική μνήμη, ένα ανεξάρτητο υποσύστημα που κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες συμβάλλει στην κατανόηση των προτάσεων.

(Temble,1993)

Πολλοί επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η Φωνολογική Μνήμη είναι ένα μνημονικό παράθυρο ( Mnemonic Window ), το οποίο ρυθμίζει την τάξη των λέξεων και επιτρέπει την κατανόηση των προτάσεων.

Όταν δεν υπάρχει κάποια κλινική παθολογία και απουσιάζουν εστιακά ή και νευρολογικά σημεία -όπως οι δυσφασικές διαταραχές - τότε το φωνολογικό σύστημα δια μέσου της χρονολογική μνήμης, λειτουργεί φυσιολογικά: όσο περισσότερο οι λέξεις που οι μαθητές ανακαλούν είναι εύκολα και αναμενόμενα τοποθετημένες, τόσο καλύτερα και ευκολότερα ανακαλούνται στη βραχύχρονη μνήμη, χωρίς πολλές επαναλήψεις.