Στην ανάρτηση στην διαύγεια της "Απόφασης αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών,  δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του αποτελέσματος της υπ’ αριθ. 12039/08-04-2021  πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την επείγουσα προμήθεια δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) τεμαχίων ταχέων διαγνωστικών του κορωνοϊού SARS-CoV-2 τεστ με τη διαδικασία του self-testing  (αυτοελέγχου - αυτοδιάγνωσης), με δικαίωμα προαίρεσης για τη προμήθεια επιπλέον δέκα  εκατομμυρίων (10.000.000) τεμαχίων, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που έχουν  ανακύψει από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον  συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής" προχώρησε προχώρησε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 Σύμφωνα με την απόφαση:

Οι οικονομικές προσφορές που κρίθηκαν κανονικές και συμφέρουσες για το ελληνικό Δημόσιο και κατατάχθηκαν σύμφωνα με το κριτήριο της  πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής, ήταν οι κάτωθι: 

Η Επιτροπή προχώρησε στην απόρριψη της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) M.A.E., διότι  κρίθηκε μη αποδεκτή, καθώς η προσφερόμενη τιμή μονάδας των 4€/τεμάχιο, δεν βρίσκεται εντός της  προϋπολογισθείσας δαπάνης της προμήθειας (37.500.000,00 ευρώ ανάληψη δημοσιονομικής υποχρέωσης ÷ 10.000.000 τεστ = 3,75 ευρώ ανά τεστ).

Δεδομένης της πρόβλεψης της υπ’ αριθ. 12039 από 08-04-2021 (ΑΔΑΜ:21PROC008433544)  πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με  την οποία, η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει, σε όσους μειοδότες απαιτηθεί προκειμένου να  συμπληρωθεί η συνολική ζητούμενη ποσότητα, των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) τεμαχίων αποφασίστηκε

6.1. την κατακύρωση του αποτελέσματος με δικαίωμα προαίρεσης αυτού, στην εταιρεία «ΝΕΟΦΑΡΜ  Α.Ε. με δ.τ. NEWPHARM A.E.», στην τιμή των 2,07€/τεμάχιο που βρίσκεται εντός της  προϋπολογισθείσας δαπάνης και κρίνεται κανονική και συμφέρουσα για το ελληνικό Δημόσιο, για  τη προμήθεια δύο εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (2.625.000) τεμαχίων ταχέων  διαγνωστικών τεστ με τη διαδικασία του self-testing, και συνολικής αξίας πέντε εκατομμυρίων  τετρακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα Ευρώ (5.433.750,00€), υπό την αίρεση  του προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

6.2. την κατακύρωση του αποτελέσματος με δικαίωμα προαίρεσης αυτού, στην εταιρεία «METRON  HEALTHCARE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ και ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», στην  τιμή των 2,14€/τεμάχιο, που βρίσκεται εντός της προϋπολογισθείσας δαπάνης και κρίνεται  κανονική και συμφέρουσα για το ελληνικό Δημόσιο, για τη προμήθεια επτά εκατομμυρίων  τριακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (7.375.000) τεμαχίων ταχέων διαγνωστικών τεστ με τη  διαδικασία του self-testing, και συνολικής αξίας δέκα πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα  δύο χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (15.782.500,00€), υπό την αίρεση του προσυμβατικού ελέγχου  νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο.