Μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου θα διαθέτουν τα φαρμακεία self-test για τον έλεγχο της πανδημίας σε εβδομαδιαία βάση και δωρεάν για τους πολίτες. Αυτό τουλάχιστον περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο που έχει κατατεθεί  στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής. Συγκεκριμένα λέει τα εξής:

Διάθεση αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 - Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4790/2021

1. Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48) ως προς τη διάθεση με κρατική μέριμνα μιας αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 ανά εβδομάδα, παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 30ή.9.2021. 2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4790/2021 τροποποιείται, προστίθεται στη συνέχεια δεύτερο εδάφιο και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής: «4. Η διάθεση των προϊόντων της παρ. 1 μέσω των φαρμακείων γίνεται χωρίς αντίτιμο από τους δικαιούχους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας ρυθμίζονται η αμοιβή των φαρμακοποιών για τη συμμετοχή τους στη διάθεση μέσων αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 από την έναρξή της, καθώς και η διαδικασία καταβολής της».