Σε διαγωνισμό για την προμήθεια υγρών καυσίμων (αμόλυδβη βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης) για τις ανάγκες των οχημάτων των κινητών ομάδων στην ελληνική επικράτεια, σε υλοποίηση του Υποέργου 44 «Προμήθεια υγρών καυσίμων – Φάση ΙΙ», της Πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού και νοσηλευτική βοήθεια στα ύποπτα κρούσματα Κορωνοϊού κατ΄οίκoν», η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020» προχώρησε ο ΕΟΔΥ.

Η συνολική αξία της σύμβασης είναι τριακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες, εννιακόσια εξήντα επτά ευρώ, εβδομήντα τέσσερα λεπτά (366.967,74 ευρώ) άνευ ΦΠΑ (ήτοι, 455.040,00ευρώ με ΦΠΑ 24%).

Λόγω αδυναμίας του ΕΟΔΥ να αποθηκεύσει ποσότητες αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου κίνησης, η παράδοση των ειδών θα είναι τμηματική και θα γίνεται στις εγκαταστάσεις/ πρατήρια του αναδόχου. Συγκεκριμένα: Η παράδοση των ειδών (πετρέλαιο κίνησης ,βενζίνη) θα πραγματοποιείται τμηματικά αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες των οχημάτων των κινητών ομάδων του ΕΟΔΥ κατόπιν σχετικής εντολής προς τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας να εφοδιάσει τα οχήματα του ΕΟΔΥ με την παραγγελθείσα ποσότητα των καυσίμων, κατά προτεραιότητα σε σχέση με άλλα οχήματα. 

Εξίσου βασικό, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί με καύσιμα τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, για κάλυψη εκτάκτων αναγκών. Η διάρκεια σύμβασης θα είναι για οκτώ (8) μήνες, από 31/03/2022 έως 30/11/2022 .

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 8/2/2022. 

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Πέθανε στο νοσοκομείο "Αλεξάνδρα" ο Γιάννης Μαρκόπουλος
Μυστικά για τη σεξουαλική ζωή μετά τα 50
Στο στόχαστο της ΝΔ παλαιότερες δηλώσεις Λινού για τους ασθενείς τελικού σταδίου