Έμφαση στο ατομικό επίπεδο υγιεινής των εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, δίνουν οι ελεγκτές.

Σε εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας ενόψει Πάσχα, η οποία παρατίθεται πιο κάτω, αναφέρεται πως πρέπει να ενημερώνουν τους υπεύθυνους των επιχειρήσεων για τα τρέχοντα κάθε φορά αυξημένα μέτρα υγιεινής και τα κρίσιμα σημεία αυτοελέγχου.

Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων πρέπει να είναι ιδιαίτερα αυστηροί, τόσο ως προς το ατομικό επίπεδο υγιεινής των υπαλλήλων ευθύνης τους, όσο και ως προς την εφαρμογή μέτρων όπως αυτά προβλέπονται σε επίπεδο επιχείρησης.

Ειδικότερα, εφιστάται η προσοχή:

Στην πιστή και ορθή τήρηση των μέτρων ατομικής υγιεινής των χειριστών τροφίμων, (επισταμένο πλύσιμο χερών, χρήση μάσκας, χρήση μέσων ατομικής προστασίας.

Στην πιστή και ορθή εφαρμογή των Κανόνων Ορθής Υγιεινής Πρακτικής ανάλογα με το είδος της επιχείρησης κατά τη διάρκεια όλης της παραγωγικής αλυσίδας, έως και τη διάθεσή του τελικού προϊόντος προς στον καταναλωτή και πιο συγκεκριμένα κατά την παρασκευή, μεταποίηση, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά διακίνηση και διάθεση αυτού.

Στην πιστή τήρηση των μέτρων σχετικά με τις αποστάσεις μεταξύ των πελατών και εργαζομένων, καλό αερισμό των χώρων.

Στο πλαίσιο των υγειονομικών ελέγχων που ήδη διενεργούνται σε όλη την Επικράτεια από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων και ενόψει της εορταστικής περιόδου, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο κινδύνου που χαρακτηρίζει εκάστη επιχείρηση προτεραιότητα οφείλει, επίσης, να δοθεί στα εξής:

Στην τήρηση και πιστή εφαρμογή των μέτρων απολύμανσης και εξυγίανσης.

Στον ενδελεχή υγειονομικό έλεγχο για την τήρηση των υγειονομικών κανονισμών.

Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες