Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη την αναβάθμιση της σύνδεσης του Οργανισμού με το διαδίκτυο μέσω εγκατάστασης κεντρικής υποδομής Next Generation Firewall στο Data Center του ΕΟΠΥΥ στην Πεύκη. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για το εν λόγω έργο ανέρχεται στο ποσό των 37.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

Η κατάθεση της προσφοράς και των διαπιστευτηρίων λήγει σήμερα, αλλά μπορεί να πάρει και παράταση.