Στη Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων (15/2022), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης 300 οχημάτων για τις μετακινήσεις των κινητών ομάδων ΕΟΔΥ, στο πλαίσιο του υποέργου 58 «Προμήθεια υπηρεσιών μίσθωσης οχημάτων - Φάση ΙΙΙ» της Πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού και νοσηλευτική βοήθεια στα ύποπτα κρούσματα Κορωνοϊού κατ΄οίκoν», έχει προχωρήσει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός είναι  620.400,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ και  769.296,00 ευρώ (με ΦΠΑ). 

   Η παρούσα πράξη υλοποιείται από τον Μάιο του 2020 και έχει παραταθεί έως τις 31/12/2023. 

 

Η σύμβαση θα ανατεθεί ανά τμήμα (περιφέρεια) με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Επισημαίνεται ότι, η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού, μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση (ανά τμήμα) για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών (ανά τμήμα) σε ποσοστό και ως εξής: έως εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και έως ογδόντα τοις εκατό (80%) στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων είκοσι χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (620.400,00 ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 769.296,00 ευρώ). Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα 11 μηνών από την υπογραφή της, η λήξη της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί την 30η /11/2023. Το έργο της παρακολούθησης της σύμβασης θα αναλάβει η Διεύθυνση Διοικητικού Συντονισμού της Αναθέτουσας Αρχής.  

Παράγοντας του Οργανισμού, μας ενημέρωσε ότι ο διαγωνισμός βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και το αμέσως προσεχές διάστημα θα υπάρχουν και οι σχετικές ανακοινώσεις.