Ωστόσο, εδώ και λίγα χρόνια, εκφράστηκαν διάφορες απόψεις σχετικά με τον κίνδυνο όχι μόνο από τη μη χρήση αντηλιακών αλλά και από τη χρήση τους λόγω των ανησυχιών για την ασφάλεια ορισμένων συστατικών αυτών των προϊόντων, ιδίως των νέων νανοσυστατικών των οποίων το μέγεθος είναι απίστευτα μικρό.

Τα νανοϋλικά ως συστατικά καλλυντικών μπορούν να χρησιμοποιούνται για πολλούς λόγους, π.χ. ως φίλτρα υπεριώδους ακτινοβολίας (όπως το διοξείδιο τιτανίου ή το οξείδιο ψευδαργύρου), ως χρωστικά (π.χ. η αιθάλη) ή ως αντιμικροβιακή ουσία.

Στην Ευρώπη, η χρήση των νανοϋλικών στα καλλυντικά διέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 για τα καλλυντικά προϊόντα, στον οποίο προβλέπεται ρητά ότι η Επιστημονική Επιτροπή για την Ασφάλεια των Καταναλωτών (ΕΕΑΚ) πρέπει να αξιολογεί και να διατυπώνει επιστημονικές γνώμες για την ασφαλή χρήση των νανοϋλικών στα καλλυντικά προϊόντα, και να παρέχει καθοδήγηση σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς όσον αφορά τις απαιτήσεις δεδομένων και τις μεθοδολογίες δοκιμών που λαμβάνουν υπόψη τους τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νανοϋλικών.

Η ΕΕΑΚ αξιολογεί τα συστατικά των καλλυντικών, ιδίως τα νανοϋλικά, προκειμένου να διαπιστώσει εάν είναι ασφαλή για ανθρώπινη χρήση, ενώ άλλα θέματα ασφάλειας (π.χ. σχετικά με το περιβάλλον) εξετάζονται από άλλους ρυθμιστικούς φορείς.

Το 2013, η ΕΕΑΚ δημοσίευσε γνώμη σύμφωνα με την οποία το νανο-διοξείδιο του τιτανίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς κίνδυνο ως φίλτρο υπεριώδους ακτινοβολίας σε συγκέντρωση έως 25 % σε αντιηλιακά προϊόντα που εφαρμόζονται σε δέρμα υγιές, άθικτο ή με έγκαυμα από ηλιακή ακτινοβολία. (SCCS/1516/13).

Ωστόσο, όταν η επιφάνεια νανοϋλικού τροποποιηθεί από την επίδραση άλλων συστατικών, μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή των χαρακτηριστικών του υλικού και, ως εκ τούτου, να δημιουργηθούν πολλές παραλλαγές του νανοϋλικού.

Στην περίπτωση του νανο-διοξειδίου του τιτανίου που χρησιμοποιείται στα αντηλιακά, η SCCS κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εν λόγω παραλλαγές που προκύπτουν από τροποποίηση επιφανειών μπορούν επίσης να θεωρηθούν ασφαλείς.

Η ΕΕΑΚ δημοσίευσε πρόσφατα μια άλλη γνώμη (SCCS/1580/16), στην οποία εξετάζει κατά πόσον το νανο-διοξείδιο του τιτανίου μαζί με άλλα υλικά θα μπορούσε να θεωρηθεί ασφαλές ως φίλτρο υπεριώδους ακτινοβολίας σε καλλυντικά για δερματική χρήση.

Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η χρήση νανοϋλικών διοξειδίου του τιτανίου μαζί με συγκεκριμένες ποσότητες τριών άλλων επιχρισμάτων μπορεί επίσης να θεωρηθεί ασφαλής για καλλυντικά που προορίζονται για χρήση σε δέρμα υγιές, άθικτο ή με έγκαυμα από ηλιακή ακτινοβολία.

Το συμπέρασμα αυτό βασίζεται κυρίως σε μελέτες δερματικής διείσδυσης που κατέδειξαν ότι τα νανοϋλικά αυτά δεν διεισδύουν στο δέρμα και άρα δεν εισέρχονται στο σώμα.

Πηγές:
*Qasim Chaudhry, πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής για την Ασφάλεια των Καταναλωτών (ΕΕΑΚ)
*Ulrike Bernauer, πρόεδρος της ομάδας εργασίας της SCCS για τα νανοϋλικά στα καλλυντικά
Ενημερωτικό δελτίο "Υγεία-ΕΕ"