Αλλαγές εκ βάθρων στη διοικητική δομή του ΕΟΠΥΥ, προωθεί το υπουργείο Υγείας. Με τροπολογία του Βασίλη Κικίλια, που αναμένεται να κατατεθεί - ίσως και εντός της μέρας - δημιουργείται θέση διοικητή (manager) με γνώσεις σε θέμα οικονομίας και διοίκησης.

Όπως αναφέρεται το κείμενο της τροπολογίας, που έχει στη διάθεσή του το Iatronet, με απόφαση του υπουργού Υγείας, παύονται αζημίως οι ασκούντες διοίκηση στον Οργανισμό. Στην τροπολογία αναφέρονται τα εξής:

"Όργανα του ΕΟΠΥΥ είναι ο διοικητής, ο μη εκτελεστικός πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο.

Συστήνεται στον ΕΟΠΥΥ μία θέση διοικητή, ο οποίος πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, καθώς και εμπειρία σε διοικητικά και οικονομικά θέματα. Ο διοικητής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Συστήνεται στον ΕΟΠΥΥ μία θέση προέδρου του Οργανισμού. Ο πρόεδρος πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, καθώς και εμπειρία σε διοικητικά και οικονομικά θέματα.

Η επιλογή του προέδρου και του διοικητή του Οργανισμού γίνεται με τη διαδικασία του άρθρου 49 Α του Κανονισμού της Βουλής από την Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Φορέων Γενικής Ασφάλισης.

Το διοικητικό συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο του Οργανισμού και - κατά κύριο λόγο - διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική δράσης του Οργανισμού, με στόχο την αποτελεσματικότερη επίτευξη του σκοπού του. Το διοικητικό συμβούλιο ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.

Η θητεία του προέδρου, του διοικητή και των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι τετραετής και παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τον διορισμό νέων μελών. Όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δύνανται να επανεκλέγονται, σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί η συνολική διάρκεια της θητείας τους να υπερβαίνει τα 8 έτη. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται και κατά τον διορισμό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ του παρόντος νόμου.

Ο διοικητής, ο μη εκτελεστικός πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου παύονται αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο και τον ΕΟΠΥΥ, με απόφαση του υπουργού Υγείας.

Οι αποδοχές του προέδρου, του διοικητή και η μηνιαία αποζημίωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού και των εισηγητών στο διοικητικό συμβούλιο, καθορίζονται με απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Υγείας".