Έρευνες έχουν δείξει ότι η υπέρτατη είναι παράγοντας κινδύνου νοητικής εξασθένησης..

Οι ερευνητές προέβλεπαν ότι η επίδραση της υπέρτασης στη νοητική λειτουργία θα ήταν πιο σημαντική όσο νεαρότερος ήταν κάποιος όταν άρχισε να εμφανίζει υπέρταση.

Ωστόσο αποτελέσματα νέας έρευνας, αποκάλυψαν ότι το επίπεδο της επιτάχυνσης της νοητικής εξασθένησης που σχετίζεται με την υπέρταση είναι παρόμοιο άσχετα από το αν η υπέρταση άρχισε στη μέση ηλικία ή πολύ αργότερα.

Ερευνητές του Universidade Federal de Minas Gerais, ανέλυσαν στοιχεία που συλλέχτηκαν από υπάρχουσα έρευνα σχετικά με τη νοητική υγεία καθώς και την καλή αρτηριακή πίεση σε 7.000 ανθρώπους στη Βραζιλία. Η μέση ηλικία τους στην έναρξη ήταν τα 59 έτη. Συλλέχτηκαν στοιχεία για 4 χρόνια. Μετρήσεις νοητικής υγείας περιλάμβαναν τεστ εκτελεστικής λειτουργίας, μνήμης καθώς και λεκτικής ευχέρειας.

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αποκάλυψαν ότι επιταχυνόμενη νοητική εξασθένηση φάνηκε σε όσους είχαν συστολική πίεση 121 έως 139 mmHg ή διαστολική 81 έως 89 mmHg.

Τα αποτελέσματα έδειξαν επίσης ότι το ποσοστό νοητικής εξασθένησης δεν επηρεάστηκε από τη διάρκεια της υπέρτασης.

Τα αποτελέσματα σημαίνουν ότι η υπέρταση, ακόμα και για βραχύ διάστημα μπορεί ενδεχομένως να επηρεάσει την ταχύτητα νοητικής εξασθένησης. Τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν τη σημασία της πρόληψης της υπέρτασης, ώστε να μειωθούν τα ποσοστά νοητικής εξασθένησης.

Eπιπλέον, οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι όσοι δεν είχαν ρυθμίσει την υπέρταση ήταν πιο πιθανό να εμφανίσουν αυξημένα επίπεδα έκπτωσης μνήμης και νοητικής λειτουργίας σε σύγκριση με όσους την είχαν ρυθμίσει.