Επιτροπή για στρατηγικές δράσεις σε επίπεδο προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, συγκροτούν τα υπουργεία Υγείας και Παιδείας.

Η 13μελής διυπουργική επιτροπή έχει πενταετή θητεία και έδρα της την Αριστοτέλους. Συντονιστής της θα είναι επιστήμονας κύρους, ο οποίος έχει διακριθεί στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό για τις γνώσεις του, την πείρα και την προσφορά του.

Μέλη της θα είναι οι γενικοί γραμματείς Υγείας και Παιδείας, ο αντιπρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ), εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), εκπρόσωπος της Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων (ΕΣΑΝ), ένας εκπαιδευτικός ιατρικού τμήματος, ένας εκπαιδευτικός από ΑΕΙ Νοσηλευτικής, ένας εκπαιδευτικός από ΤΕΙ Νοσηλευτικής, εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας νοσοκομειακών γιατρών (ΟΕΝΓΕ), εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας διδακτικού προσωπικού (ΠΟΣΔΕΠ), εκπρόσωπος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ) και έναν πανεπιστημιακό παιδοψυχίατρο.

Στο πλαίσιο της διυπουργικής επιτροπής συγκροτείται και λειτουργεί μόνιμη ομάδα εργασίας που απαρτίζεται από τους εκάστοτε προέδρους των Ιατρικών Τμημάτων των Σχολών Επιστημών Υγείας των Πανεπιστημίων και τους αναπληρωτές προέδρου ως αναπληρωτές τους, δύο εκπροσώπους των υπουργείων Υγείας και Παιδείας και ένα μέλος ΔΕΠ.

Σύμφωνα με την κοινή απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργών Υγείας και Παιδείας, η οποία παρατίθεται πιο κάτω, αντικείμενο της ομάδας εργασίας αποτελεί ο συντονισμός και η συνεργασία των ιατρικών τμημάτων της χώρας σε ζητήματα προπτυχιακής, μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και έρευνας.

Εισηγήσεις

Η διυπουργική επιτροπή θα κάνει εισηγήσεις για τα παρακάτω θέματα:

  • Τη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και έρευνας για τους ιατρούς, τους νοσηλευτές, τεχνολόγους και τους λοιπούς επαγγελματίες Υγείας σε εναρμόνιση με την εθνική στρατηγική για την Υγεία και με τις σχετικές αποφάσεις και οδηγίες των ευρωπαϊκών θεσμών.
  • Τον καθορισμό χρονοδιαγραμμάτων και πόρων που αφορούν στην υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής.
  • Την αποτίμηση της εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου που διέπει την λειτουργία των Πανεπιστημιακών νοσοκομείων και των νοσοκομείων στα οποία λειτουργούν Πανεπιστημιακές κλινικές και εργαστήρια.

Θα αναλάβει, επίσης, τη διαμόρφωση στρατηγικής για την ειδική αγωγή.

Επιπλέον Πληροφορίες