Οι φαρμακοποιοί σε ένα περιβάλλον κοινότητας ή νοσοκομείου είναι οι ειδικοί στα φάρμακα και εκείνοι που καθορίζουν τη χρήση των αντιμικροβιακών, επισημαίνει η επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αρ 2017/C212/01) όσον αφορά τις κατευθυντήριες οδηγίες που δίνει γύρω από την συνετή χρήση των αντιμικροβιακών στην ανθρώπινη υγεία. 

Υπό αυτή τους την ιδιότητα, επισημαίνεται ότι, οι φαρμακοποιοί μπορούν να αποτελέσουν σημαντική πηγή συμβουλών και πληροφοριών για τους ασθενείς και τους συνταγογράφους σχετικά με την ασφαλή, ορθολογική και αποτελεσματική χρήση των αντιμικροβιακών (μεταξύ άλλων σχετικά με τις παρενέργειες, την τήρηση της αγωγής, τις ανεπιθύμητες αντιδράσεις σε φάρμακα, τις προειδοποιήσεις και τις αντενδείξεις, τις αλληλεπιδράσεις, τη φύλαξη και απόρριψη, καθώς και το αιτιολογικό της αγωγής). Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να διαθέτουν την κατάλληλη κατάρτιση, κατευθυντήριες γραμμές και πληροφορίες προκειμένου να μπορούν να ενθαρρύνουν συνετή πρακτική κατά τη συνταγογράφηση και να διαχειρίζονται τις προσδοκίες των ασθενών.

Στο νοσοκομειακό περιβάλλον, επίσης, ο φαρμακοποιός θα πρέπει να αποτελεί μέλος της ομάδας επιστασίας των αντιμικροβιακών και να συμμετέχει ενεργά στη διαχείριση των αντιμικροβιακών στο πλαίσιο της διεπιστημονικής ομάδας νοσηλείας. Ο ρόλος του φαρμακοποιού περιλαμβάνει την αξιολόγηση της συνταγής σύμφωνα με τις τοπικές πολιτικές για τη χρήση των αντιμικροβιακών· την επανεξέταση της διάρκειας χρήσης των αντιμικροβιακών· την παροχή συμβουλών σχετικά με τη χρήση των αντιμικροβιακών περιορισμένης χρήσης· την παροχή συμβουλών σχετικά με τη δοσολογία, την προετοιμασία και τη χορήγηση (ιδίως για ειδικές ομάδες ασθενών όπως τα παιδιά)· και την ενημέρωση των ασθενών σχετικά με την ορθή χρήση των αντιμικροβιακών.

Οι φαρμακοποιοί θα πρέπει:

— να χορηγούν αντιμικροβιακά μόνο με συνταγή γιατρού, εκτός εάν, βάσει ειδικών διατάξεων, επιτρέπεται η ελεγχόμενη χορήγηση σε ειδικές περιπτώσεις,

— να διασφαλίζουν ότι ο ασθενής και/ή ο φροντιστής κατανοεί τη δοσολογία και τη διάρκεια της αγωγής καθώς αυτό μπορεί να βελτιώσει την τήρηση της αγωγής και να αυξήσει την επιτυχία της,

— να προωθούν την ορθή απόρριψη των υπολοίπων αντιμικροβιακών φαρμάκων,

— να δημοσιοποιούν τα περιστατικά ανεπιθύμητων ενεργειών που σχετίζονται με αντιμικροβιακά σύμφωνα με τους κανονισμούς,

— να συμμετέχουν στις τοπικές, περιφερειακές ή εθνικές εκστρατείες δημόσιας υγείας για την προώθηση της συνετής χρήσης των αντιμικροβιακών,

— να συμβουλεύουν τους ασθενείς και τους επαγγελματίες στον τομέα της υγείας σχετικά με τις αντενδείξεις, τις αλληλεπιδράσεις των φαρμάκων και τις αλληλεπιδράσεις τροφίμων-φαρμάκων.