Ανεξόφλητα τιμολόγια, αξίας πάνω από 610 εκατ. ευρώ, που αφορούν μόνο τον κλάδο του φαρμάκου οφείλει το Δημόσιο προς τις εταιρείες-μέλη του ΣΦΕΕ. Σύμφωνα με στοιχεία, το προαναφερθέν ποσό αντιπροσωπεύει μόνο το 70-80% των χρεών, καθώς περιλαμβάνει μόνο τις εταιρείες που αποστέλλουν αναλυτικά τα στοιχεία χρεών. 

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι συγκεντρωτικές πωλήσεις, εισπράξεις και χρέη του Δημοσίου προς τις εταιρείες- μέλη του ΣΦΕΕ, για τιμολόγια που εκδόθηκαν από 1.1.2016 μέχρι και 31.8.2017, καθώς και τα υπάρχοντα χρέη πριν το 2016. Tην ίδια στιγμή, γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα στο σύνολο των νοσοκομείων ΕΣΥ, ΝΠΙΔ, ΙΚΑ-ΕΟΠΥΥ, Στρατιωτικών Νοσοκομείων.

Oι πιο κακοπληρωτές, σύμφωνα και με άλλα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, είναι τα νοσοκομεία, όπου εκεί το ποσοστό αποπληρωμής των χρεών μπορεί να είναι και μηδενικό. Είναι χαρακτηριστικό, ότι για παράδειγμα, στα στρατιωτικά νοσοκομεία τα εκκρεμή χρέη προς τις εταιρείες μέλη του ΣΦΕΕ, το 2014 ήταν 0,4 εκατ. ευρώ, το 2015 ανέβηκαν στα 0,5 εκατ. ευρώ, το 2016 άγγιξαν τα 11,1 εκατ. ευρώ και το 2017 (μέχρι 31.8.) διαμορφώθηκαν στα 10,1 εκατ. ευρώ. Συνολικά, για όλα τα έτη, το ύψος των χρεών είναι 22,1 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό, για το 401 Γεν. Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, τα ανεξόφλητα τιμολόγια για την περίοδο 1.1.2017-31.8.2017 είναι 1472.994 ευρώ και το ποσοστό αποπληρωμής 0%. Παράλληλα, στο 4% μόλις φθάνει το ποσοστό αποπληρωμής για το Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, με  τα ανεξόφλητα χρέη  (για την ίδια περίοδο) να είναι στα 756.201 ευρώ.  

Ανάλογη εικόνα υπάρχει και στα δημόσια νοσοκομεία, με το ποσοστό αποπληρωμής των χρεών να κυμαίνεται από 0% μέχρι και 60% περίπου.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ - ΧΡΕΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΦΕΕ) ΕΩΣ 31.8.2017

  ΠΩΛΗΣΕΙΣ (€) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ (€) ΧΡΕΗ (€) % ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΡΕΗ ΕΩΣ 31/12/2014 (€) ΧΡΕΗ 2015 (€) ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΧΡΕΗ (€)
ΕΣΥ 629.685.767 390.381.264 245.036.003 62,00% 902.476 2.066.088 248.004.567
ΕΟΠΥΥ (ΙΚΑ) 1.167.589.164 834.468.135 333.121.030 71,47% 439.277 892 333.561.199
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ 40.583.451 22.098.300 18.564.675 54,45% 333.313 500.377 19.398.366
ΝΠΙΔ 2.011.441 1.566.279 443.506 77,87% 1.239.255 7.348.735 9.031.496
ΙΦΕΤ 3.328.686 1.684.919 1.643.768 50,62% ? 61.205 1.704.973
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ 573.909 300.784 275.564 52,41% 20.587 24.477 320.627
ΣΥΝΟΛΟ 1.843.772.418 1.250.499.680 599.084.545 67,82% 2.934.908 10.001.774 612.021.227

Δεν περιλαμβάνονται οι εταιρείες που δεν αποστέλλουν αναλυτικά τα στοιχεία χρεών