Πολλά κενά θεωρεί η αγορά ότι υπάρχουν στις τεχνικές προδιαγραφές του ιατρικού εξοπλισμού που τίθενται στην προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής από την μία και της 1ης και 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας από την άλλη, για την "Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού νοσοκομείων" συνολικού προϋπολογισμού 40.600.000,00 ευρώ. 

Όπως υποστηρίζουν στελέχη:

1) Δεν υπάρχει ομοιομορφία στην σύνταξη των προδιαγραφών. Η δομή της προδιαγραφής  απαιτεί τον προσδιορισμό της χρήσης του συγκεκριμένου εξοπλισμού, τις κλινικές ανάγκες που πρέπει να καλύπτει ο εξοπλισμός, τις δυνατότητες καινοτόμων τεχνολογιών που προσθέτουν στον εξοπλισμό στοιχεία αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας, και οικονομικών επιδόσεων σε όλο τον κύκλο λειτουργίας του εξοπλισμού. Βεβαίως θα υπάρχουν και αριθμητικά δεδομένα για κάποιες προδιαγραφές που δεν μπορούν να εκφρασθούν διαφορετικά αλλά δεν θα φωτογραφίζουν συγκεκριμένα μηχανήματα.

Ειδικότερα, η δομή των προδιαγραφών απαιτεί:
1. Περιγραφή Λειτουργίας (Description of Function)
2. Λειτουργικές Απαιτήσεις (Operational Requirements)
3. Προδιαγραφές (Specifications)
4. Σύνθεση συστήματος (System Configuration – Accessories)
5. Παράγοντες λειτουργικού περιβάλλοντος (Environmental factors)
6. Πρότυπα, ασφάλεια, εκπαίδευση (Standards, Safety and Training)
7. Τεκμηρίωση (Documentation)

2) Στην διαβούλευση δεν αναφέρεται ο τρόπος αξιολόγησης του διαγωνισμού, αν δηλαδή είναι με βάση την χαμηλότερη τιμή ή την συμφερότερη προσφορά. Αν είναι με βάση την συμφερότερη προσφορά δεν αναφέρονται οι συντελεστές βαρύτητας κάθε τμήματος των προδιαγραφών.  

3) Η συγγραφή κλινικών προδιαγραφών απαιτεί γνώση του αντικειμένου, γνώση του λειτουργικού και κλινικού περιβάλλοντος του εξοπλισμού, γνώση της τεχνολογίας και των απαιτήσεων του χρήστη και γενικά γνώση της διαχείρισης της τεχνολογίας. 

4) Χρησιμοποιούνται προδιαγραφές όμοιες ακριβώς ή με μικρές αριθμητικές διαφοροποιήσεις, με τις προδιαγραφές του ΕΚΕΒΥΛ, οι οποίες είχαν συνταχθεί το 2010..! 

5) Τέλος, υποστηρίζουν ότι στην περιφέρεια ή σε αυτούς που συγκέντρωσαν τις προδιαγραφές διαφεύγει η απαίτηση του νόμου 4412/2016 που ορίζει  ότι οι προδιαγραφές (άρθρο 54) διατυπώνονται ως προδιαγραφές επιδόσεων ή λειτουργικών απαιτήσεων, ειδικά στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, στα οποία η τεχνολογία κάθε εταιρείας προσδιορίζεται από τον σκοπό χρήσης του συγκεκριμένου εξοπλισμού και όχι από αριθμητικά δεδομένα. Τα οποία δεν καθορίζουν ούτε αποδοτικότητα, ούτε χρηστικότητα, ούτε κλινική αποτελεσματικότητα. Δυστυχώς, οι φορείς εξακολουθούν και γράφουν αριθμητικές τεχνικές προδιαγραφές με τα γνωστά αποτελέσματα των ενστάσεων, προσφυγών, ασφαλιστικών μέτρων και ενίοτε αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η κάθε εταιρεία σχεδιάζει και κατασκευάζει τα μηχανήματά της βασισμένη σε θεωρητικές αρχές, ερευνητικά αποτελέσματα και κλινικές εφαρμογές διαμορφώνοντας τα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού της με βασικό κριτήριο το τελικό αποτέλεσμα στην διαγνωστική ακρίβεια ή θεραπευτική αποτελεσματικότητα που είναι και το ζητούμενο, και όχι στα μεμονωμένα αριθμητικά δεδομένα κάποιων στοιχείων του εξοπλισμού.