Αισθητή αποκλιμάκωση παρουσιάζουν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του τομέα της Υγείας.

Πρόκειται για υποχρεώσεις προς τρίτους, που δεν εξοφλήθηκαν μετά την παρέλευση 90 ημερών από την ημερομηνία οφειλής.

Στο τέλος του 2017, νοσοκομεία και ΕΟΠΥΥ όφειλαν συνολικά 858 εκατομμύρια ευρώ, έναντι οφειλών 1,72 δισ. ευρώ στο τέλος του 2016.

Πρόκειται για μείωση της τάξης του 49,6%, η οποία οδηγεί σε ανακούφιση χιλιάδων ιδιωτών προμηθευτών και παρόχων.

Οι οφειλές είναι ακόμη μικρότερες, καθώς τα παραπάνω ποσά είναι μικτά. Δεν υπολογίζονται, δηλαδή, οι απαιτήσεις νοσοκομείων και ΕΟΠΥΥ προς προμηθευτές και παρόχους για εκπτώσεις (rebates) και επιστροφές (clawback).

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, η κατάσταση με τα ληξιπρόθεσμα χρέη στον τομέα της Υγείας έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Τον Δεκέμβριο του 2017, τα νοσοκομεία είχαν οφειλές 326 εκατομμυρίων ευρώ και ο ΕΟΠΥΥ 532 εκατομμυρίων (σύνολο 858 εκατομμύρια ευρώ).

Τον Δεκέμβριο του 2016, τα χρέη ήταν υπερδιπλάσια, καθώς τα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα όφειλαν 450 εκατομμύρια ευρώ και ο ΕΟΠΥΥ 1,27 δισ. ευρώ (σύνολο 1,72 δισ. ευρώ).

Οι οφειλές “φούσκωσαν” ακόμη περισσότερο στις αρχές του προηγούμενου έτους, φτάνοντας τον Ιανουάριο του 2017 στο 1,99 δισ. ευρώ (517 εκατομμύρια τα νοσοκομεία και 1,47 δισ. ο ΕΟΠΥΥ).

Στα μέσα του 2017, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές παρέμεναν ακόμη σε υψηλά επίπεδα (1,63 δισ. ευρώ), με τα χρέη των νοσοκομείων να ανέρχονται στα 550 εκατομμύρια ευρώ.

Με την πίεση και των δανειστών, προχώρησε το πρόγραμμα αποπληρωμής, με αποτέλεσμα η κατάσταση να βελτιωθεί αισθητά κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Πλεόνασμα

Ενδεικτικό της βελτίωσης είναι το ότι τα ταμειακά διαθέσιμα του ΕΟΠΥΥ στο τέλος του 2017 ξεπερνούσαν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Οργανισμού (534,45 εκατομμύρια, έναντι οφειλών 532 εκατομμυρίων ευρώ).

Με αυτό το δεδομένο, το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού αποφάσισε να ενισχύσει με 200 εκατομμύρια ευρώ μία σειρά από κωδικούς του τρέχοντος προϋπολογισμού.

Η αύξηση αφορά νοσήλια εξωτερικού για οφειλές προηγούμενης χρήσης (100 εκατομμύρια), παροχές προς Ευρωπαίους πολίτες προηγούμενης χρήσης (16 εκατομμύρια), πρόσθετη περίθαλψη προς ασφαλισμένους (53 εκατομμύρια) και λοιπές παροχές σε είδος προς ασφαλισμένους για προηγούμενα έτη (31 εκατομμύρια ευρώ).