Με αλλαγές στις διατάξεις που αφορούν το Φάρμακο (άρθρα 19 έως 25), ολοκληρώθηκε στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής η επεξεργασία του νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας.

Το νομοσχέδιο αναμένεται να συζητηθεί σήμερα στην Ολομέλεια, προκειμένου να γίνει σύντομα νόμος του Κράτους.

Στην έκθεση της Επιτροπής, που παρατίθεται πιο κάτω, αναφέρεται, μεταξύ άλλων, πως υπήρξαν αλλαγές στο άρθρο 19 που αφορά στις εθελούσιες μειώσεις στις τιμές των φαρμάκων.

Συγκεκριμένα, διευκρινίστηκαν οι χρονικοί περίοδοι υποβολής αιτημάτων και ένταξης τους στα Δελτία Τιμών, καθώς είχε διευκρινιστεί αρχικά πως τα φάρμακα αναφοράς θα μπορούν να ρίχνουν τις τιμές τους έως την τιμή των αντίστοιχων γενοσήμων, χωρίς να επηρεάζουν τις τιμές των τελευταίων.

Προστέθηκε, επίσης, πρόβλεψη πως οι εθελούσιες μειώσεις θα γίνονται είτε κατά τη διαδικασία της γενικής ανατιμολόγησης είτε άπαξ ετησίως. Στην πρώτη περίπτωση, η νέα χαμηλότερη τιμή ενσωματώνεται στο Δελτίο Τιμών Ανατιμολόγησης, ενώ στη δεύτερη, σε συμπληρωματικό δελτίο τιμών που εκδίδεται μετά την υποβολή του σχετικού αιτήματος.

Αλλαγές προέκυψαν και στις χώρες οι οποίες θα λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση των φαρμάκων, οι οποίες γίνονται 11 από οκτώ, καθώς προστίθενται η Ιταλία, η Δανία και η Γερμανία.

Στο ίδιο άρθρο υπάρχει προσθήκη, σύμφωνα με την οποία η ρύθμιση της παραγράφου αυτής εφαρμόζεται για όλα τα προϊόντα που θα υποβληθούν προς αξιολόγηση στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (ΕΑΑΦΑΧ) μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καθώς και για όλα τα 19 προϊόντα των οποίων η αξιολόγηση εκκρεμεί ακόμη στο πλαίσιο της ΕΕΦΑΧ. Προϊόντα τα οποία έχουν ήδη παραπεμφθεί στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου δεν αξιολογούνται εκ νέου.

Κατηγορίες

Στο άρθρο 23 προστέθηκε πως η Επιτροπή Αξιολόγησης παραπέμπει στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, καθώς και πως αφορά ακόμη δύο κατηγορίας φαρμάκων:

  • Όσα έχουν λάβει καταρχάς θετική αξιολόγηση βάσει συνοπτικής διαδικασίας αξιολόγησης.
  • Όσα δεν υπόκεινται σε αξιολόγηση βάσει των αναφερομένων στα εδάφια δ’, ε’ και ι’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον η τιμή αποζημίωσής τους είναι υψηλότερη από την τιμή αποζημίωσης του αντίστοιχου φθηνότερου γενοσήμου (εδάφιο δ’ της παραγράφου 1), δεν είναι χαμηλότερη από τις τιμές αποζημίωσης των φαρμάκων που εμπεριέχουν τις επιμέρους δραστικές ουσίες αθροιστικά (εδάφιο ε’ της παραγράφου 1) και η τιμή αποζημίωσής τους είναι υψηλότερη από το αντίστοιχο ήδη ενταγμένο προϊόν στον κατάλογο (εδάφιο ι’ της παραγράφου 1).

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της περίπτωσης γ’ του εδαφίου α’ της παραγράφου 2 του παρόντος.

Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες