Οδηγίες για την πληρωμή ηλεκτρονικών παραβόλων αξίας 50 έως 1.000 ευρώ, τα οποία απαιτούνται για την κατάθεση δικαιολογητικών από τις εταιρείες διάθεσης προϊόντων καπνού, εξέδωσε ο υπουργός Υγείας.

Στην εγκύκλιο, που παρατίθεται πιο κάτω, ο Βασίλης Κικίλιας διευκρινίζει πως τα παράβολα αφορούν: παραλαβή, αποθήκευση, χειρισμό πληροφοριών για προϊόντα καπνού και ηλεκτρονικά τσιγάρα, ανά προϊόν και κωδικό (product-id) και υποβολή τεχνικού φακέλου αξιολόγησης των νέων προϊόντων καπνού.

Τα παράβολα για την παραλαβή, αποθήκευση, χειρισμό πληροφοριών είναι αξίας 50 ευρώ και βαρύνουν τους κατασκευαστές και εισαγωγείς κάθε προϊόντος.

Η υποχρέωση νοείται για κάθε υποβαλλόμενο προϊόν ανά περίπτωση, όπως αυτό κοινοποιείται στην EU CEG και ανά κωδικό προϊόντος (product_id).

Η υποχρέωση βαρύνει τον υπόχρεο για κάθε προϊόν που δηλώνεται ως ενεργό στην κυκλοφορία στην ελληνική αγορά, κατά το χρόνο της κοινοποίησης του στην EU CEG, είτε πρόκειται να κυκλοφορήσει στο μέλλον, είτε κυκλοφορεί ήδη, βάσει της δηλούμενης ημερομηνίας κυκλοφορίας (Launch Date).

Δεν υφίσταται υποχρέωση πληρωμής παραβόλου για όσα προϊόντα έχουν κοινοποιηθεί, αλλά έχουν δηλωθεί επί του παρόντος ως ανενεργά στην κυκλοφορία στη εγχώρια αγορά (inactive).

Για την πληρωμή κάθε απαιτούμενου παραβόλου τίθεται προθεσμία 40 ημερών από τη γνωστοποίηση του παρόντος στους υπόχρεους για όσα προϊόντα ήδη κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά και 30 ημερών από την κοινοποίηση κάθε καινούριου προϊόντος εφεξής.

Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης εντός των τιθέμενων προθεσμιών, τόσο τα προϊόντα καπνού, όσο και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα του Ν. 4419/2016 δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν στην ελληνική αγορά, ενώ προβλέπονται και κυρώσεις.

Αξιολόγηση

Η υποχρέωση πληρωμής του παραβόλου των 1.000 ευρώ βαρύνει τους κατασκευαστές ή εισαγωγείς κάθε προϊόντος.

Η υποχρέωση νοείται για κάθε υποβαλλόμενο προς εξέταση προϊόν, όπως επίσης και για κάθε τροποποίηση αυτού η οποία κρίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης ότι είναι ουσιώδης, ώστε να απαιτείται νέα εξέταση και αδειοδότηση. Δεν υφίσταται υποχρέωση για τυχόν συμπληρωματικά ζητούμενα στοιχεία.

Η απόδειξη της καταβολής του παραβόλου περιλαμβάνεται εκ του νόμου στο φάκελο αξιολόγησης που κατατίθεται στην Επιτροπή και η προθεσμία για την εκπλήρωση της αντίστοιχης υποχρέωσης πληρωμής είναι τέσσερις μήνες πριν την ημερομηνία έναρξης της κυκλοφορίας κάθε προϊόντος.

Πληρωμή

Η πληρωμή του παραβόλου μπορεί να γίνει με τρεις τρόπους:

Στις τράπεζες που υποστηρίζουν on-line πληρωμή, περίπτωση στην οποία το παράβολο θα είναι διαθέσιμο άμεσα για υποβολή στην Υπηρεσία.

Με χρήση πιστωτικής - προπληρωμένης - χρεωστικής κάρτας Ελληνικών Τραπεζών μέσω της ιστοσελίδας της ΓΓΠΣ, περίπτωση στην οποία το παράβολο θα είναι διαθέσιμο άμεσα για υποβολή στην εκάστοτε υπηρεσία (Αφορά Πιστοποιημένους Χρήστες στο TaxisΝet).

Στις τράπεζες που δεν υποστηρίζουν on-line πληρωμή και στα ΕΛΤΑ, περίπτωση στην οποία το παράβολο θα είναι διαθέσιμο μετά από μία έως δύο εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία πληρωμής του για υποβολή στην εκάστοτε υπηρεσία.

Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες