Ορίστηκε από το υπουργείο Υγείας η διαδικασία χορήγησης φαρμάκων υψηλού κόστους (ΦΥΚ) από ιδιωτικά φαρμακεία σε ασθενείς με καρκίνο και σκλήρυνση κατά πλάκας.

Περιλαμβάνεται σε τροπολογία στο νομοσχέδιο "Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων δωρεάς της από 06.09.2018 συμβάσης δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος 'Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος' και του ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας που κυρώθηκε με τον νόμο 4564/2018 (Α΄ 170)".

Η τροπολογία, που παρατίθεται πιο κάτω, καθώς και το εν λόγω νομοσχέδιο, ψηφίστηκαν τη Δευτέρα στη Βουλή. Η διαδικασία που προβλέπεται είναι η εξής:

Ο ασθενής προεπιλέγει ένα ιδιωτικό φαρμακείο από την εφαρμογή διάθεσης Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ). Η επιλογή διενεργείται από τον δικαιούχο ανά συνταγή.

Οι φαρμακοποιοί του ΕΟΠΥΥ διενεργούν τον προέλεγχο εκτέλεσης συνταγής, με χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής. Το στάδιο αυτό προβλέπεται αποκλειστικά και μόνο για την ορθή παραγγελία του φαρμάκου από τον ΕΟΠΥΥ, σε περίπτωση αποστολής του σε ιδιωτικό φαρμακείο.

Περιλαμβάνει έλεγχο κανονικότητας της συνταγής ως προς τα στοιχεία του ασφαλιστικού φορέα, τα συνταγογραφούμενα φάρμακα υψηλού κόστους σε συνάρτηση με την πάθηση του ασφαλισμένου, με αναφορά στο ιστορικό λήψης και στη συχνότητα χορήγησης προηγούμενης συνταγής.

Εφόσον ο προέλεγχος είναι θετικός, ο ΕΟΠΥΥ προχωρεί στην παραγγελία του φαρμάκου, προκειμένου να αποσταλεί στο προεπιλεγμένο από τον ασθενή ιδιωτικό φαρμακείο.

Μέσω της ίδιας εφαρμογής, ο ασθενής ενημερώνεται για την αποδοχή του αιτήματός του, ως προς την αποστολή του φαρμάκου. Η αποστολή της παραγγελίας στο ιδιωτικό φαρμακείο διενεργείται από τα τμήματα Φαρμακαποθήκης του ΕΟΠΥΥ, που συστήνονται με απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου.

Η παραλαβή του φαρμάκου πιστοποιείται αποκλειστικά με τη θέση της υπογραφής του ιδιώτη φαρμακοποιού στο δελτίο αποστολής. Το δελτίο υποβάλλεται από τη φαρμακευτική επιχείρηση στον ΕΟΠΥΥ, μαζί με το αντίστοιχο τιμολόγιο και συνοδεύει το ένταλμα πληρωμής.

Η παράδοση των ΦΥΚ στα ιδιωτικά φαρμακεία υλοποιείται με βάση την προβλεπόμενη διαδικασία εκτέλεσης της συνταγής, στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

Ο ιδιώτης φαρμακοποιός ελέγχει τα αναγκαία στοιχεία της συνταγής, την ταυτοπροσωπία του δικαιούχου ή την ύπαρξη νόμιμης εξουσιοδότησης για την παραλαβή του φαρμάκου και τη διάθεση του ορθού σκευάσματος.

Παραλαμβάνει τη συνοδευτική βεβαίωση, όπου αυτή απαιτείται, επικολλά τις ταινίες γνησιότητας του παραδοτέου φαρμάκου στο σώμα της συνταγής και ελέγχει την ύπαρξη υπογραφής γιατρού. Στη συνέχεια, θέτει την πρωτότυπη υπογραφή του παραλαβόντος.

Συμμετοχή

Η παραλαβή του φαρμάκου από τον δικαιούχο περίθαλψης πραγματοποιείται με μηδενικό ποσοστό συμμετοχής, ατελώς, κατά παρέκκλιση των διατάξεων τιμολόγησης. Δεν απαιτείται από τον ιδιώτη φαρμακοποιό έκδοση παραστατικών διακίνησης.

Με απόφαση του υπουργού Υγείας, θα καθοριστεί η διαδικασία εκτέλεσης των συνταγών, οι επιμέρους λεπτομέρειες πιστοποίησης και ορθής χρήσης του προγράμματος για την παραγγελία των ΦΥΚ και λοιπές λεπτομέρειες.

Για την υλοποίηση του εγχειρήματος δημιουργείται ειδική "Εφαρμογή διάθεσης Φαρμάκων Υψηλού Κόστους – ΦΥΚ", προσβάσιμη διαδικτυακά από τους ασθενείς για τη δήλωση του τόπου παράδοσης των φαρμάκων.

Η εφαρμογή δεν θα περιέχει ατομικό ιστορικό υγείας και οι φαρμακοποιοί θα συνδέονται αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας αποστολής του φαρμάκου. Το μοναδικό δεδομένο αφορά τη διεύθυνση κατοικίας τους.

Στην περίπτωση που ο λήπτης είναι ανήλικος, οι παραπάνω ενέργειες γίνονται από τους γονείς ή το πρόσωπο που ασκεί γονική μέριμνα ή έχει την επιμέλεια ή εποπτεία του.

Στην περίπτωση που βρίσκεται υπό δικαστική συμπαράσταση, οι ενέργειες πραγματοποιούνται από τον δικαστικό του συμπαραστάτη.

Επιπλέον Πληροφορίες