Εκ περιτροπής εργασία των υπαλλήλων και αλλαγές στην εξυπηρέτηση των πολιτών, περιλαμβάνει το σχέδιο έκτακτης λειτουργίας της κεντρικής υπηρεσίας του υπουργείου Υγείας, λόγω του κοροναϊού.

Το σχέδιο περιλαμβάνει τα εξής:

Οι υπάλληλοι κάθε οργανικής μονάδας του Υπουργείου κατανέμονται σε δύο) ομάδες. Οι ομάδες εργάζονται εκ περιτροπής σε εβδομαδιαία βάση ως εξής: η μία εξ αυτών με φυσική παρουσία στην Κεντρική Υπηρεσία και η άλλη με εξ αποστάσεως εργασία.

Οι υπάλληλοι λαμβάνουν ειδική μέριμνα για την ασφάλεια και την προστασία των υπηρεσιακών και προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζονται κατά την εκτέλεση του έργου τους.

Εάν διαπιστωθεί κρούσμα του κοροναϊού SARS - COV 2, η ομάδα των υπαλλήλων που παρέχει εργασία με φυσική παρουσία αποχωρεί άμεσα. Αφού ληφθούν τα απαραίτητα
μέτρα για την απολύμανση των εγκαταστάσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας, προσέρχεται η άλλη ομάδα και αναλαμβάνει εργασία με φυσική παρουσία, μέχρι να καταστεί εφικτή η εκ νέου εναλλαγή των ομάδων.

Σε εξαιρετικές συνθήκες που θα απαιτηθεί αναστολή λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας, προβλέπεται ο ορισμός προσωπικού ασφαλείας, με την παρουσία ενός προϊσταμένου, οποιουδήποτε επιπέδου, καθώς και τουλάχιστον ενός υπαλλήλου, από τις εξής Υπηρεσίες:

  • Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης.
  • Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων.
  • Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος.
  • Διεύθυνση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας.
  • Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης.
  • Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών.
  • Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.
  • Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
  • Αυτοτελής Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  • Γραφείο Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

Οι Υπηρεσίες αυτές μπορούν να ενισχυθούν με προσωπικό άλλων Οργανικών Μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με εβδομαδιαίο πρόγραμμα το οποίο εκδίδεται από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης.

Κοινό

Οι πολίτες εξυπηρετούνται ταχυδρομικώς, τηλεφωνικώς και με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

Εάν η εξυπηρέτηση των πολιτών δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί με τα προαναφερόμενα μέσα και κρίνεται απολύτως αναγκαία η φυσική τους παρουσία, τότε η προσέλευση αυτών ή των νομίμων εκπροσώπων τους πραγματοποιείται αποκλειστικά κατόπιν προγραμματισμένης συνάντησης.

Η επικοινωνία για τον καθορισμό συνάντησης του ενδιαφερομένου ή του νομίμου εκπροσώπου του με την Υπηρεσία, πραγματοποιείται τηλεφωνικώς ή με την αποστολή σχετικού αιτήματος μέσω φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Δημ.Κ.