Ερώτηση και ΑΚΕ:

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Γιατί δεν αναρτά ο ΕΟΦ, ως υποχρεούται, τα στοιχεία πωλήσεων φαρμάκων στην εγχώρια αγορά για το 2016 και 2017;»

 

Όπως προκύπτει από την αναζήτηση στον ιστότοπο www.eof.gr και συγκεκριμένα από τα στοιχεία πωλήσεων φαρμάκων, ο ΕΟΦ έχει αναρτήσει στοιχεία πωλήσεων για τη χρονική περίοδο 2000-2015. Ωστόσο, για τα έτη 2016 και 2017 δεν υπάρχει καμία απολύτως ενημέρωση, παρά το γεγονός ότι υπάρχει νομική υποχρέωση (ν. 1316/1983, ΦΕΚ 11 Α /13-1-1983, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Μάλιστα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 28514/29-3-2016 εγκύκλιο-απόφαση του ΕΟΦ με θέμα «Νέο σύστημα υποβολής πωλήσεων φαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη χρήση από τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας (ΚΑΚ)» από 1η Απριλίου 2016 άλλαξε ο τρόπος υποβολής των στοιχείων των πωλήσεων των φαρ΅ακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης που υποβάλλονται στον ΕΟΦ από τους Κατόχους ’δειας Κυκλοφορίας και τους Τοπικούς Αντιπροσώπους ή άλλες εταιρείες για λογαριασμό αυτών, οι οποίοι ενημερώθηκαν ότι «Στα πλαίσια της βελτίωσης της παρακολούθησης της επάρκειας των φαρ΅άκων στην εγχώρια αγορά, και σε συνδυασ΅ό ΅ε τον εκσυγχρονισ΅ό του συστή΅ατος υποβολής των στοιχείων των πωλήσεων των Φαρ΅ακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης που υποβάλλονται στον ΕΟΦ από τους Κατόχους ’δειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) και τους Τοπικούς Αντιπροσώπους, καθιερώνεται Νέα ∆ιαδικτυακή Εφαρ΅ογή υποβολής των στοιχείων των Πωλήσεων των φαρ΅ακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη χρήση σε πραγ΅ατικό χρόνο (real time)… Τα στοιχεία αυτά υποβάλλονται στο σύστη΅α του ΕΟΦ το αργότερο εντός 48 ωρών από την έκδοση του σχετικού Τι΅ολογίου - ∆ελτίου Αποστολής…  Προκει΅ένου να υπάρξει ο΅οιογενής συγκέντρωση στοιχείων για το έτος 2016, τα στοιχεία πωλήσεων που περιλα΅βάνονται στο ΅έρος (Α) παραπάνω και αφορούν στους ΅ήνες Ιανουάριο έως και Μάρτιο 2016, θα πρέπει να αναφορτωθούν ΅έσω αρχείου δεδο΅ένων Excel (csv) στο server του Οργανισ΅ού ΅ε τη χρήση της νέας εφαρ΅ογής ΅έχρι και 10 Απριλίου 2016».

Επειδή, παρά το γεγονός ότι οι Κάτοχοι ’δειας Κυκλοφορίας, οι Τοπικοί Αντιπρόσωποι ή άλλες εταιρείες για λογαριασμό αυτών ανταποκρίθηκαν εμπρόθεσμα στην υποχρέωση υποβολής των στοιχείων των πωλήσεων με το νέο τρόπο, ο ΕΟΦ ακόμα δεν έχει προβεί σε καμία ανάρτηση-ενημέρωση,

Επειδή η δημόσια ανάρτηση συγκριτικού καταλόγου πωλήσεων φαρμάκων ανά μήνα (σε αξίες) υπηρετεί πρωτίστως τη διαφάνεια,

ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Γιατί δεν έχει αναρτήσει ο ΕΟΦ, ως υποχρεούται, τα στοιχεία πωλήσεων φαρμάκων για το 2016 και 2017; Θα αναρτηθούν; Και εάν ναι, πότε;

Παρακαλείσθε, όπως κατατεθούν οι συγκριτικοί κατάλογοι πωλήσεων φαρμάκων ανά μήνα (σε αξίες) για τα έτη 2016 και 2017.

 

Ο ερωτών και αιτών βουλευτής

Κωνσταντίνος Μπαργιώτας - Λάρισας