Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας

Θέμα: «Ανησυχητικά τα ανοδικά ποσοστά καισαρικών στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Κρήτη»

Επανέρχομαι με την παρούσα μου, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 3597/20.2.2017 ερώτησής μου, για να επισημάνω την άμεση ανάγκη λήψης μέτρων για τον περιορισμό της καταχρηστικής «νοοτροπίας» των μη ενδεδειγμένων ιατρικά καισαρικών στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Έκθεσης της Επιτροπής Εξάλειψης Διακρίσεων Κατά Γυναικών του ΟΗΕ (CEDAW), στη χώρα μας σχεδόν το 57% των τοκετών γίνεται με καισαρική τομή και ιδιαίτερα στην Κρήτη, όπου έξι στα δέκα παιδιά γεννιούνται με καισαρική.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΠΥΥ, που κλήθηκε να αποζημιώσει σε ιδιωτικά και δημόσια μαιευτήρια καισαρικές τομές, στα νοσοκομεία της Κρήτης, το 2016 πραγματοποιήθηκαν 3.795 τοκετοί, η πλειονότητα με καισαρικές τομές: 2.205 (58%) έναντι 1.590 φυσιολογικών (42%).

Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ιατρικά αποδεκτή είναι η καισαρική στο 15% των τοκετών, ενώ για τις χώρες της Ε.Ε. ο μέσος όρος των καισαρικών δεν ξεπερνάει το 30%.

Παράλληλα, με βάση την Έκθεση Συμπερασμάτων της CEDAW, η ελληνική πλευρά δεν παρουσιάζει βήματα συμμόρφωσης με τις παρατηρήσεις που της έγιναν, για το υψηλό ποσοστό μη ενδεδειγμένων ιατρικά καισαρικών.

Στη χώρα μας τίθεται ζήτημα ελλιπούς θεσμικού πλαισίου, το οποίο οφείλαμε να εφαρμόσουμε και το οποίο θα καλύπτει πλήρως το σύστημα τεκμηρίωσης και εφαρμογής συγκεκριμένων θεραπευτικών πρωτοκόλλων για τις καισαρικές, τόσο στο εθνικό σύστημα υγείας, όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Συγκεκριμένα, αναγκαίες κρίνονται, αφενός η καταγραφή και η επιβεβλημένη αιτιολόγηση από πλευράς των μαιευτήρων-γυναικολόγων για κάθε διενέργεια καισαρικής τομής και αφετέρου η ολοκληρωμένη ενημέρωση της κοινωνίας και ιδιαίτερα των γυναικών που βρίσκονται σε ηλικία τεκνοποίησης.

Δεδομένου ότι μέριμνα του Υπουργείου θα έπρεπε να είναι η εκπαίδευση του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού και η αναβάθμιση του ρόλου των μαιών, ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με τα δίκτυα μαιευτικής φροντίδας.

Δεδομένου ότι η ορθή λειτουργία ενός συστήματος τεκμηρίωσης και εφαρμογής συγκριμένων θεραπευτικών πρωτοκόλλων αποτελεί σημαντική προτεραιότητα στην αντιμετώπιση του φαινομένου.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Ποιος ο σχεδιασμός της κυβέρνησης προκειμένου να υπάρξει ένα εφαρμόσιμο πλαίσιο παρεμβάσεων και αλλαγών που θα τροποποιεί τη σημερινή κατάσταση;

2. Ποιες ενέργειες έχουν γίνει για την αξιοποίηση του Συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας του Υπουργείου σας για την καταγραφή των καισαρικών και τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων;

3. Προβλέπονται επιπλέον προγράμματα δράσης για περιοχές της χώρας, όπως η Κρήτη, όπου το ποσοστό των καισαρικών ξεπερνά κατά πολύ το μέσο όρο της χώρας;

Ο ερωτών βουλευτής
 Σπύρος Δανέλλης– Ηρακλείου