Προαπαιτούμενο για το eurogroup που θα γίνει μέσα στον Ιανουάριο έθεσε η τρόικα την ολοκλήρωση  του Νομοσχεδίου  για την Δευτεροβάθμια Περίθαλψη που επεξεργάζεται η αρμόδια Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας, στην οποία  συμμετέχει  και εκπρόσωπος από τις ιδιωτικές κλινικές. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, τα μέλη της Επιτροπής ενημερώθηκαν ότι η τρόικα ζητά μέχρι τις 10 Ιανουαρίου να έχει οριστικοποιηθεί το σχέδιο στα εξής σημεία: τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που σχετίζονται με την ακριβή  αναφορά για τη λειτουργία  τμημάτων ή ειδικών μονάδων, την λεπτομερή  αναφορά των εργαστηρίων, την καταγραφή των απαραίτητων δικαιολογητικών  για την ανανέωση της άδειας ή δημιουργίας μονάδας.

Αμέσως μετά, θα πάρουν το σχέδιο στα χέρια τους οι θεσμοί για τυχόν παρατηρήσεις και θα το επιστρέψουν στο Υπουργείο Υγείας προκειμένου να περάσει στη δεύτερη φάση, που είναι ο προσδιορισμός των τεχνικών προδιαγραφών, τα θέματα του προσωπικού και ο εξοπλισμός. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει στο Σχέδιο να προσδιορίζεται επακριβώς τα τετραγωνικά μέτρα του κτιρίου αλλά και ο χώρος που καταλαμβάνει κάθε τμήμα, εργαστήριο, μονάδα, καθώς και τα ιατρικά μηχανήματα. Επίσης, θα δίνονται και οδηγίες για την πλήρη καταγραφή του προσωπικού που απασχολείται κατά βαθμίδες.

Το δεύτερο αυτό μέρος, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 30 Απριλίου, έτσι ώστε το νέο Νομοσχέδιο να ψηφιστεί στη Βουλή μέσα στο Μάιο. 

Πληροφορίες λένε ότι είναι πολύ δύσκολο να τηρηθεί το προαναφερθέν χρονοδιάγραμμα, καθώς ήδη έχουν γίνει πέντε συνελεύσεις (από 1,5 ώρα η κάθε μία) και ακόμη δεν έχει βρεθεί άκρη με τα καταστήματα που λειτουργούν εκτός ή εντός των κλινικών, πώς αυτά πρέπει να είναι και τι προδιαγραφές πρέπει να καλύπτουν.