Προτεραιότητα στην ποιότητα- και ειδικότερα στην θεραπευτική αξία των νέων σκευασμάτων- και σε δεύτερη φάση στο οικονομικό σκέλος της αποζημίωσής τους σκοπεύει να δώσει η Επιτροπή Αξιολόγησης των Τεχνολογιών Υγείας (ΗΤΑ). Αυτό θα είναι και το έργο της Επιτροπής, όπως ορίζει και το όνομά της, εν αντιθέσει με ό,τι ίσχυε στο παρελθόν, όταν το ύψος της αποζημίωσης του φαρμάκου είχε τον πρώτο λόγο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών. Παράγοντας με πολλές πιθανότητες να συμμετέχει στην Επιτροπή, μας επεσήμανε ότι μέλημά της θα είναι μέσω της εστίασης στις κλινικές μελέτες που υποβάλλονται με κάθε νέο σκεύασμα να διαπιστώσει αφενός την θεραπευτική αξία του σκευάσματος και αφετέρου εάν αυτή διασφαλίζει τον ασθενή.

Στο πλαίσιο αυτό, τα βήματα που πρόκειται να ακολουθηθούν στην αξιολόγηση ενός σκευάσματος θα μπορούσε να ειπωθεί ότι θα είναι τα κάτωθι: 

α) Καταρχήν η εγκυρότητα της μεθοδολογίας –αν ακολουθούνται οι κανόνες για μία αξιόπιστη κλινική μελέτη- που ακολουθήθηκε στη δημιουργία του συγκεκριμένου φαρμάκου.

β) Με ποιο ή ποια σκευάσματα έχει συγκριθεί και ποια είναι τα συμπεράσματα.

γ) Η ισχύς της μελέτης, η οποία εξαρτάται από τον αριθμό των ασθενών που συμμετείχαν σε αυτή. Ανάλογα με την πάθηση, ο αριθμός των ασθενών θα ποικίλλει.  

δ) Η ισχύς του φαρμάκου σε σύγκριση με άλλα φάρμακα της κατηγορίας του ή με την πιο διαδεδομένη θεραπεία ή με πλασματικό φάρμακο.

ε) Οι ανεπιθύμητες ενέργειες και σε τι συχνότητα αυτές εμφανίζονται. Για παράδειγμα, μας αναφέρει η πηγή μας, είναι απορίας άξιο, πώς στην Ελλάδα με βάση τις κλινικές μελέτες που γίνονται δεν υπάρχουν κίτρινες κάρτες, όταν στα νοσοκομεία του εξωτερικού, αυτές μπορεί να φθάνουν και στο 20% και τέλος έρχεται η

ζ) οικονομική απαίτηση της βιομηχανίας.

Άλλοι παράμετροι που θα συμβάλλουν στον τελικό προσδιορισμό του ύψους αποζημίωσης είναι οι εξής:

1) Αν και κατά πόσο το νέο σκεύασμα είναι μοναδικό για την συγκεκριμένη πάθηση

2) Αν δίνει προστιθέμενη αξία  σε σχέση με τις υπάρχουσες θεραπείες

3) Κατά πόσο το νέο προϊόν είναι οικονομικότερο.  

Ο στόχος της νέας αξιολόγησης στην οποία θα υπόκεινται τα καινούργια σκευάσματα είναι πραγματικά το όφελος για τον ασθενή να είναι σημαντικό- και αυτό κρίνεται από την ποιότητά του. Κάτι που στα προηγούμενα παλιά σκευάσματα δεν ισχύει σε μεγάλο βαθμό, με το οικονομικό σκέλος να είναι αυτό που πρωταγωνιστεί. Δεν είναι τυχαίο που κάποια σκευάσματα στην Ελλάδα κάνουν 30-40 εκατ. ευρώ τζίρο, ενώ στο εξωτερικό η κίνησή τους είναι μηδαμινή.  Όπως αναφέρει η πηγή μας, στη λίστα αποζημίωσης σε κάποιο κράτος ή κράτη του εξωτερικού φιγουράρουν σκευάσματα αξίας 1,5-2 ευρώ, ενώ στη δική μας φάρμακο των 40 ευρώ.