Η περίοδος, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι του Υγεία δύνανται να δηλώσουν την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης της Hellenic Healthcare με την υποβολή σχετικής έγγραφης δήλωσης αποδοχής θα διαρκέσει έξι εβδομάδες, με έναρξη στις 27.12.2018 και ώρα 08:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος) και λήξη στις 7.2.2019, με το τέλος του ωραρίου των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα. 

Οπως αναφέρει η εταιρία σε ανακοίνωσή της μετά την έγκριση του Ενημερωτικού από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η δήλωση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε. στην Ελλάδα, η οποία ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντα.

Εναλλακτικά, μέτοχοι της Εταιρείας που επιθυμούν να αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση δύνανται, κατ’ επιλογήν τους, να εξουσιοδοτήσουν το χειριστή του λογαριασμού αξιών που τηρούν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων στον οποίο είναι καταχωρημένες οι Μετοχές τους να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης στο όνομα και για λογαριασμό τους. 

Υπενθυμίζεται ότι το προσφερόμενο από τον Προτείνοντα αντάλλαγμα για την απόκτηση κάθε Μετοχής της Δημόσιας Πρότασης, η οποία θα του προσφερθεί νομίμως και εγκύρως κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής ανέρχεται σε 0,95 ευρώ τοις μετρητοίς. 

Σημειώνεται επίσης ότι η Hellenic Healthcare γνωστοποίησε σήμερα ότι στις 20/12 το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της στο Υγεία διαμορφώθηκε σε περίπου 93,65%.

Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα ανακοινωθούν στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. εντός δύο εργάσιμων ημερών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής.

Η καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος αναμένεται να γίνει περί την 13η Φεβρουαρίου 2019.

Μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής και δεδομένου ότι ο Προτείνων κατέχει ήδη Μετοχές που συνολικά αντιπροσωπεύουν ποσοστό ανώτερο του 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας:

(α) ο Προτείνων θα ασκήσει το προβλεπόμενο στο άρθρο 27 του Νόμου δικαίωμα εξαγοράς, δηλαδή τη μεταβίβαση σε αυτόν των Μετοχών των υπόλοιπων μετόχων της Εταιρείας, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, σε τιμή ανά Μετοχή ίση προς το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα (στο εξής το «Δικαίωμα Εξαγοράς»), και

(β) οι μέτοχοι της Εταιρείας που δεν θα έχουν αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση θα μπορούν να ασκήσουν το προβλεπόμενο στο άρθρο 28 του Νόμου δικαίωμα εξόδου, δηλαδή να προσφέρουν τις Μετοχές τους στον Προτείνοντα εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, τις οποίες (Μετοχές) ο Προτείνων θα υποχρεούται να αποκτήσει χρηματιστηριακά έναντι καταβολής του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος ανά Μετοχή σε μετρητά (στο εξής το «Δικαίωμα Εξόδου»).

Τέλος, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς ή και του Δικαιώματος Εξόδου, ο Προτείνων θα συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή της Εταιρείας από το Χ.Α., στην οποία θα ψηφίσει υπέρ αυτής της απόφασης. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η τελευταία θα υποβάλει προς την ΕΚ αίτημα διαγραφής της από το Χ.Α.

Πηγές:
euro2day.gr