Ο ΕΟΦ προχώρησε σε απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης των καλλυντικών προϊόντων. Η ανακοίνωση έχει ως εξης.

Απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης των καλλυντικών προϊόντων που διατίθενται υπό την επωνυμία PHARMA-CORP.GR

Διάθεση στην αγορά: ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ/PHARMA-CORP.GR
ΑΠΟΦΑΣΗ


Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 6, παρ.ΙΙ, εδ.8 του Ν. 1316/83 (ΦΕΚ 3 Α΄) «Ίδρυση, οργάνωση και αρμοδιότητες του Ε.Ο.Φ.», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262 Β΄), και το άρθρο 3, παρ.1γ) αυτού
2. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1223/2009
3. Την υπ΄αριθμ 53030/10420/26-6-2018 επιστολή της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής
Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου με την από 20-6-2018 έκθεση αυτοψίας
4. Την υπ΄αριθμ 92497/12-09-2018 αλληλογραφία του ΕΟΦ στην εταιρεία για διατύπωση απόψεων
5. Την υπ΄αριθμ 94982/19-9-2018 απάντηση της εταιρείας
6. Την υπ΄αριθμ 94982/22-10-2018 αλληλογραφία του ΕΟΦ στην εταιρεία για εκ νέου διατύπωση
απόψεων
7. Την υπ αριθμ 112366/5-11-2018 απάντηση της εταιρείας
8. Την υπ΄αριθμ Ο-21/3
η
/08-03-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΦ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης των καλλυντικών προϊόντων με την επωνυμία pharma-corp.gr STOP-ITCH PRICKLY HEAT CREAM, δεδομένου ότι διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ/PHARMA-CORP-GR που τα παράγει και τα διαθέτει στην αγορά δεν έχει άδεια δυνατότητας παραγωγής από τον ΕΟΦ, κατά παράβαση του άρθρου 7 παρ. 2 της υπ΄αριθμ Δ3(α)/91512/12-1-2018 υπουργικής απόφασης και τα προϊόντα δεν έχουν καταχωρηθεί στη διαδικτυακή πύλη CPNP, κατά παράβαση του άρθρου 13 του Κανονισμού 1223/2009 και του άρθρου 5 της υπ΄αριθμ Δ3(α)/91512/12-1- 2018 υπουργικής απόφασης.
Η παρούσα απόφαση επιβάλλεται μέχρις ότου διαπιστωθεί ότι η συμμόρφωση επί των ανωτέρω παραβάσεων. Η άρση της παρούσας, εφόσον διαπιστωθεί η συμμόρφωση επί των ανωτέρω, θα πραγματοποιηθεί με νέα απόφαση.