Έως το τέλος της πρώτης τάξης τα περισσότερα παιδιά έχουν αποκτήσει τις ακόλουθες δεξιότητες στον τομέα της γραφής, της ανάγνωσης και της επικοινωνίας και από αυτά αναμένονται τα παρακάτω:

Ακουστική ικανότητα

 • Να επιδεικνύουν κατανόηση του προφορικού λόγου μέσω της ανάκτησης πληροφοριών και ανταπόκρισης στις οδηγίες.
 •  Να ακολουθούν 2-3 οδηγίες στη σειρά. 

Δεξιότητες λόγου

 • Να απαντούν σε πιο περίπλοκες ερωτήσεις που επιδέχονται 'ναι/όχι'
 • Να παράγουν όλους τους Ελληνικούς ήχους με κατανοητή ομιλία.
 • Να λένε και να επαναλαμβάνουν ιστορίες και γεγονότα με μια λογική σειρά.
 • Να εκφράζουν ιδέες με μια ποικιλία ολοκληρωμένων προτάσεων.
 • Να χρησιμοποιούν σωστά τα περισσότερα μέρη του λόγου (γραμματική).
 • Να θέτουν τις ερωτήσεις και να απαντούν στις ερωτήσεις 'Ποιος; Τι; Πού; Γιατί; Πότε;' σε μικρές οργανωμένες προτάσεις.
 • Να παραμένουν στο θέμα και να εξετάζουν διάφορες πτυχές του θέματος.
 • Να δίνουν οδηγίες.
 • Να ξεκινούν συζητήσεις.


Αναγνωστική ικανότητα

 • Να δημιουργούν λέξεις με ομοιοκαταληξίες
 • Να αναγνωρίζουν όλους τους ήχους σε μικρές λέξεις
 • Να συνδυάζουν ξεχωριστούς ήχους για να δημιουργούν λέξεις
 • Να κάνουν στο μυαλό τους την αντιστοιχία ανάμεσα στις προφορικές λέξεις και τις τυπωμένες λέξεις
 • Να εφαρμόζουν τις γνώσεις που έχουν σχετικά με το πώς είναι οργανωμένος ο έντυπος λόγος και πως γίνεται η ανάγνωσή του (π.χ. να διαβάζουν από τα αριστερά στα δεξιά και από πάνω προς τα κάτω)
 • Να αναγνωρίζουν γράμματα, λέξεις και προτάσεις 
 • Να διαβάζουν τις λέξεις δυνατά
 • Να έχουν ένα λεξιλόγιο 100 κοινών λέξεων
 • Να αποδεικνύουν την κατανόηση του υλικού που διάβασαν 

 Ικανότητα γραφής

 •  Να εκφράζουν ιδέες μέσω της γραφής
 •  Να γράφουν καθαρά
 •  Να μην κάνουν ορθογραφικά λάθη σε λέξεις που χρησιμοποιούν συχνά
 •  Να ξεκινούν κάθε πρόταση με κεφαλαία γράμματα και να χρησιμοποιούν τα σημεία στίξης
 •  Να γράφουν μια ποικιλία σύντομων συνθέσεων (π.χ. ιστορίες, ημερολόγιο)