Έως το τέλος της πέμπτης τάξης τα περισσότερα παιδιά έχουν αποκτήσει τις ακόλουθες δεξιότητες στον τομέα της γραφής, της ανάγνωσης και της επικοινωνίας και από αυτά αναμένονται τα παρακάτω:

Ακουστική ικανότητα

Να ακούν και να εξάγουν συμπεράσματα σε μαθησιακές δραστηριότητες.

Δεξιότητες λόγου

 • Να διατηρούν επαφή με τα μάτια, να χρησιμοποιούν χειρονομίες, εκφράσεις του προσώπου και τον κατάλληλο τόνο της φωνής κατά τη διάρκεια ομαδικών παρουσιάσεων
 • Να συμμετέχουν σε συζητήσεις της τάξης επάνω σε διάφορα ζητήματα
 • Να κάνουν αναφορές σχετικά με πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί σε δραστηριότητες, ομάδες.

Αναγνωστική ικανότητα

 • Να διαβάζουν με ευχέρεια βιβλία του επιπέδου της τάξης τους
 • Να μαθαίνουν τα νοήματα άγνωστων λέξεων μέσα από τη γνώση των ριζών των λέξεων, των προθεμάτων και των καταλήξεων
 • Να θέτουν προτεραιότητα σύμφωνα με το σκοπό της ανάγνωσης
 • Να διαβάζουν μια ποικιλία λογοτεχνικών μορφών
 • Να περιγράφουν την ανάπτυξη των χαρακτήρων και της πλοκής
 • Να περιγράφουν τα χαρακτηριστικά της ποίησης
 • Να αναλύουν τη γλώσσα και τον τρόπο γραφής του συγγραφέα
 • Να χρησιμοποιούν υλικό αναφοράς για να υποστηρίξουν τη γνώμη τους.

Ικανότητα γραφής

 • Να γράφουν για μια ποικιλία σκοπών
 • Να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά το λεξιλόγιο
 • Να χρησιμοποιούν διάφορες δομές προτάσεις
 • Να αναθεωρούν τον τρόπο γραφής τους για να πετύχουν μεγαλύτερη σαφήνεια
 • Να επεξεργάζονται τελικά προσχέδια.