Στο πλαίσιο του έργου της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Αμοιβών και Τιμών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, όπως ειδικότερα ορίζεται με την υπ’ αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ.69310/10.11.2020 Απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ τ.Β’, 4949/10.11.2020), ανακοινώθηκε η έναρξη διαδικασίας διαπραγμάτευσης με αντικείμενο:

Παροχή υπηρεσιών υγείας από αυτοτελείς ιδιωτικές Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) ειδικότητας οφθαλμολογίας

Διευκρινίζεται, ότι η παρούσα πρόσκληση καλύπτει μόνον τις υπηρεσίες υγείας ειδικότητας οφθαλμολογίας που διενεργούνται σε αυτοτελείς Ιδιωτικές Μονάδες
Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.).
Στο πλαίσιο αυτό, προσκλήθηκαν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής για διαπραγμάτευση, αφού συμπληρώσουν και αποστείλουν τη συνημμένη αίτηση στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις (email): [email protected] και [email protected] έως τις 24/01/2022. Σε περίπτωση αίτησης συμμετοχής στη διαπραγμάτευση, θα πρέπει να δηλωθεί ο νόμιμος εκπρόσωπος ή εκπρόσωποι που θα συμμετέχουν στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να εκπροσωπηθούν από σύλλογο ή σωματείο στο οποίο είναι μέλη, εφόσον προβούν σε σχετική δήλωση.
Μετά τις 25/01/2022, ο Συντονιστής της Υποεπιτροπής κλινικών θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τη διεξαγωγή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης (τόπος, ημερομηνία, τρόπος), κατά τα ειδικώς οριζόμενα με τα άρθρα 6 και 7 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης.

Η προσέλευση των ενδιαφερομένων στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης είναι υποχρεωτική.