Αναστέλλεται, επ' αόριστο, η εφαρμογή του προγράμματος δωρεάν προληπτικών εξετάσεων για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

Σε πρόσφατο έγγραφο, η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ ενημέρωνε τους παρόχους πως το πρόγραμμα επρόκειτο να ξεκινήσει στις 27 Μαρτίου. Σε νέα ενημέρωση, οι υπεύθυνοι του Οργανισμού κάνουν λόγο για προσωρινή αναστολή, μέχρι να ολοκληρωθούν οι νομοθετικές παρεμβάσεις από το υπουργείο Υγείας.

Στη σημερινή εγκύκλιο, η οποία παρατίθεται πιο κάτω, αναφέρονται τα εξής:

"Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φορείς, ότι αναστέλλεται προσωρινά η έναρξη της Δράσης Προληπτικών Διαγνωστικών Εξετάσεων για τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας Πρόγραμμα 'Σπύρος Δοξιάδης', κατόπιν σχετικής ενημέρωσης, της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας του υπουργείου Υγείας, έως ότου ολοκληρωθούν οι νομοθετικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 78 του Ν. 5041/2023 (Ά 87).

Η προσωρινή αναστολή της Δράσης, κρίθηκε αναγκαία από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας, ώστε με την ανωτέρω νομοθετική ρύθμιση να διασφαλιστεί
περαιτέρω η ποιότητα του προγράμματος, αφού θεσπίζεται διαδικασία προληπτικού ποιοτικού ελέγχου της τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών για την εξέταση HPVDNA test".

Στο άρθρο 78, που επικαλείται πιο πάνω η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, αναφέρονται τα ακόλουθα:

"Υλοποίηση δράσης δημόσιας υγείας 'Προληπτικές Διαγνωστικές Εξετάσεις για τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας' και έλεγχος Τεχνικών Προδιαγραφών εξέτασης HPV-DNA TEST - Τροποποίηση άρθρου 36 ν. 4958/2022

1. Η περ. α) της παρ. 9 του άρθρου 36 του ν. 4958/2022 (Α' 142), περί της υλοποίησης της δράσης δημόσιας υγείας 'Προληπτικές Διαγνωστικές Εξετάσεις για τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας', αντικαθίσταται ως εξής:

'α) Αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας Δράσης, στο πλαίσιο εξέτασης PAP-TEST και στο πλαίσιο εξέτασης HPV-DNA TEST το κόστος της δειγματοληψίας ανέρχεται σε είκοσι πέντε (25,00) ευρώ, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης'.

2. Στο άρθρο 36 του ν. 4958/2022, μετά την παρ. 10, προστίθεται παρ. 10Α ως εξής:

'10Α. Γ ια την υλοποίηση της δράσης δημόσιας υγείας «Προληπτικές Διαγνωστικές Εξετάσεις για τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας», μόνο για την εξέταση HPV- DNA TEST ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποδέχεται την αίτηση συμμετοχής της Μονάδας Φροντίδας Υγείας στη δράση κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας του άρθρου 10 του ν. 4675/2020 (Α' 54), αναφορικά με την πλήρωση των τεχνικών προδιαγραφών της εξέτασης HPV-DNA TEST από την αιτούσα Μονάδα Φροντίδας Υγείας'.

3. Στην παρ. 11 του άρθρου 36 του ν. 4958/2022 προστίθεται δεύτερο εδάφιο, και η παρ. 11 διαμορφώνεται ως εξής:

'11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύνανται να τροποποιούνται ή να εξειδικεύονται περαιτέρω τα δια-δικαστικά στάδια υλοποίησης της Δράσης, τα κριτήρια υπαγωγής των ωφελούμενων στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, οι προϋποθέσεις και το πλαίσιο συμμετοχής των ωφελούμενων και των Μονάδων Φροντίδας Υγείας στη Δράση, οι τιμές αποζημίωσης των ιατρικών επισκέψεων, πράξεων και εξετάσεων της παρ. 9, η διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης και πληρωμής των δαπανών της παρ. 9, η χρηματοδότηση των δαπανών της παρ. 9, οι οποίες καλύπτονται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.9.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β'4498), περί του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος. Στην κοινή απόφαση του πρώτου εδαφίου καθορίζονται οι λεπτομέρειες της γνωμοδοτικής διαδικασίας της παρ. 10Α, όπως ο τρόπος υποβολής των δικαιολογητικών εκ μέρους των Μονάδων Φροντίδας Υγείας για τη διαπίστωση των τεχνικών προδιαγραφών HPV-DNA TEST, τα ειδικά δικαιολογητικά που απαιτούνται και κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος'.

Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Το ΕΣΥ σε αναζήτηση παθολόγων - Η κατάσταση σε 4 "κόκκινα" νοσοκομεία
Εγκαίνια της ανακαινισμένης Ψυχιατρικής Κλινικής του "Αγία Όλγα"
Συνταγές με χαμηλούς υδατάνθρακες για διαβητικούς