Την παράταση της χρονικής διάρκειας υλοποίησης της Πράξης " Μελέτη των συσχετίσεων νευροαπεικονιστικών, νευροφυσιολογικών και εμβιομηχανικών βιοδεικτών στην αποκατάσταση του Αγγειακού ΕγκεφαλικούΕπεισοδίου" μέχρι 31.10.2023 αποφάσισε το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), ενώ η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 2.995.480,00 ευρώ. 

Τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (ΑΕΕ) αποτελούν μία από τις συχνότερες παθήσεις, καθώς αφορούν τον/την 1στους 6 στον γενικό πληθυσμό. Στην Ελλάδα τα πιο πρόσφατα σταθμισμένα και δημοσιευμένα επιδημιολογικά δεδομένα, τα οποία προέρχονται μάλιστα από την περιοχή του Έβρου (Εvros Regisrty), δείχνουν εξαιρετικά υψηλή επίπτωση. 

Συγκεκριμένα, υπολογίζονται 587 νέα Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια ανά 100.000 κατοίκους/έτος, επίπτωση που συγκαταλέγεται στις 3 μεγαλύτερες της Ευρώπης. Κατά τον τρόπο αυτό προβλέπονται 64.570 νέα ΑΕΕ/έτος στην Ελλάδα. 

Το ποσοστό υποτροπής των ΑΕΕ ανέρχεται στο 9,4% ανά έτος. Τα ΑΕΕ παρουσιάζουν διαφορετικά συμπτώματα και επιπτώσεις στον κάθε ασθενή και θεωρούνται παγκόσμια ως η δεύτερη αιτία αναπηρίας. Ακόμη και με τις νέες θεραπείες που εφαρμόζονται σήμερα, η ανάκαμψη είναι ατελής σε μεγάλο αριθμό ασθενών ή απαιτεί αρκετό χρόνο. 

Ο μεγάλος αριθμός των ατόμων που επιβιώνουν μετά ΑΕΕ σε συνδυασμό με την ετερογένεια που αφορά τον τύπο (ισχαιμία-αιμορραγία), την έκταση και την περιοχή της βλάβης, την αιτία, την ύπαρξη πολλαπλών παραγόντων κινδύνου καθιστά τον σχεδιασμό ειδικών παρεμβάσεων στην αποκατάσταση εξαιρετικά σύνθετο. Η αποκατάσταση του ελέγχου των κινήσεων αποτελεί ένα δύσκολο εγχείρημα λόγω της συνθετότητας και πολυπλοκότητας των εμπλεκόμενων μηχανισμών σε συνδυασμό και με την αυτόματη διαδικασία αποκατάστασης (νευροπλαστικότητα) που στην περίπτωση των ΑΕΕ είναι εξαιρετικά σύνθετη και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες (ανάπτυξη παράπλευρης κυκλοφορίας, υποκείμενη κατάσταση των αγγείων, υποκείμενη αθηρωμάτωση, προηγούμενα έμφρακτα, επηρεασμός άλλων λειτουργικών, κατάσταση αιματοεγκεφαλικούφραγμού κ.α.). 

Ως εκ τούτου, απαιτείται η γνώση παραμέτρων ανατομίας/βλάβης όσο και παραμέτρων λειτουργίας σε όλα τα επίπεδα του μηχανισμού παραγωγής και εκτέλεσης μιας κίνησης. Η πολυπαραγοντικότητα αυτή σημαίνει δυσκολία στην πρόγνωση και ταυτόχρονα στην επιλογή της βέλτιστης παρέμβασης και στην αξιολόγηση των τελικών προσαρμογών (adaptations).

Οδηγεί επίσης σε σημαντικές δυσκολίες σε ερευνητικό επίπεδο (μεγάλος αριθμός απειλών στους ερευνητικούς σχεδιασμούς, μειωμένη στατιστική ισχύς των ευρημάτων). Εγείρονται έτσι σημαντικά ερευνητικά και κλινικά ερωτήματα για τον χρόνο, το είδος, την ένταση και τον τύπο των παρεμβάσεων καθώς για τις προσαρμογές των μηχανισμών της αποκατάστασης και της πλαστικότητας, σε κυτταρικό και μοριακό επίπεδο. 

Καθώς οι μεταβολές των κυτταρικών και μοριακών μηχανισμών κατά την αποκατάσταση είναι δύσκολο να μελετηθούν και να ποσοτικοποιηθούν στον άνθρωπο, η ανάπτυξη υποκείμενων δεικτών από εργαστηριακά δεδομένα και η συσχέτισή τους με κλινικά και παρακλινικά δεδομένα μπορεί να αποτελέσει έμμεσο μέτρο παρακολούθησης. 

Ιδιαίτερα σήμερα με την ανάπτυξη νέων απεικονιστικών εφαρμογών και εργαστηριακών μεθόδων, αποτελεί πρόκληση η ανάπτυξη νέων βιοδεικτών ώστε να δώσουν χρήσιμες πληροφορίες για την κατανόηση των προσαρμογών των βιολογικών μηχανισμών κατά την αποκατάσταση, την πρόβλεψη του βαθμού ανάκτησης των λειτουργιών και τον προσδιορισμό της ανταπόκρισης του πάσχοντος στην εκάστοτε παρέμβαση στο πλαίσιο της αποκατάστασης.

Προσδοκίες της Μελέτης

Σκοπός της πρότασης είναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης (integrated) μεθοδολογίας για τη μελέτη της δομής και λειτουργίας του νευρικού (κεντρικά και περιφερικά) και μυϊκού συστήματος κατά την αποκατάσταση ατόμων με ΑΕΕ. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του έργου θα γίνουν συσχετίσεις μεταξύ των νευροαπεικονιστικών,νευροφυσιολογικών και εμβιομηχανικών βιοδεικτών που αφορούν την αποκατάσταση με εστίαση στην αποκατάσταση της κινητικότητας, με στόχο την ανάπτυξη αλγορίθμων για την πρόβλεψη του είδους και του μεγέθους των αποτελεσμάτων της αποκατάστασης εξατομικευμένα για κάθε ασθενή με ΑΕΕ, που θα αξιοποιούν ταυτόχρονα πληροφορίες από εργαστηριακές εξετάσεις που αφορούν το κεντρικό νευρικό σύστημα και την περιοχή της βλάβης με δεδομένα από την αξιολόγηση του κινητικού ελλείμματος.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Κίνδυνος μετάδοσης κορωνοϊού σε ταξίδι με αεροπλάνο
Πού βρίσκονται οι πιο θεριακλήδες στον κόσμο
Άδ. Γεωργιάδης: Συμφωνία με γιατρούς τριών πόλεων - Τι ανακοίνωσε στη Βουλή