Ανακοινώθηκαν θετικά αποτελέσματα από την κλινική μελέτη Φάσης 3 CAFÉ του dupilumab σε ενήλικες με μέτρια έως σοβαρή ατοπική δερματίτιδα (ΑΔ) οι οποίοι δεν ελέγχονται επαρκώς ή παρουσιάζουν δυσανεξία στο ευρέως χρησιμοποιούμενο ανοσοκατασταλτικό φάρμακο, κυκλοσπορίνη Α (CSA), ή όταν η συγκεκριμένη θεραπεία δεν ενδείκνυται.  Στη μελέτη, το dupilumab με τοπικά κορτικοστεροειδή (TCS) βελτίωσε σημαντικά παραμέτρους που σχετίζονται με τη συνολική βαρύτητα της νόσου, την κάθαρση του δέρματος, τον κνησμό καθώς και παραμέτρους που αφορούν στην αναφερόμενη από τον ασθενή ποιότητα ζωής. Η κυκλοσπορίνη Α (CSA) είναι εγκεκριμένη για τη θεραπεία της Ατοπικής Δερματίτιδας (ΑΔ) στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και την Ιαπωνία· δεν έχει λάβει έγκριση στις ΗΠΑ για τη συγκεκριμένη χρήση. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης παρουσιάστηκαν στο συνέδριο της  Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας (EADV) στη Γενεύη της Ελβετίας.

Το πρωτεύον καταληκτικό σημείο της μελέτης ήταν το ποσοστό των ασθενών που  πέτυχαν βελτίωση κατά 75% ή υψηλότερη βάση του δείκτη  EASI-75 (Eczema Area and Severity Index/Δείκτης Έκτασης και Βαρύτητας του Εκζέματος) τη 16η εβδομάδα από την έναρξη της μελέτης. Ο δείκτης EASI αποτελεί ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της έκτασης και της βαρύτητας της νόσου. Το 59% των ασθενών που έλαβαν dupilumab εβδομαδιαίως σε συνδυασμό με τοπικά κορτικοστεροειδή και το 63% των ασθενών που έλαβαν dupilumab κάθε δύο εβδομάδες σε συνδυασμό με τοπικά κορτικοστεροειδή πέτυχαν EASI-75, σε σύγκριση με το 30% των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο σε συνδυασμό με τοπικά κορτικοστεροειδή (p μικρότερο από 0,0001).

Η μέση ποσοστιαία μεταβολή που αφορά στη βελτίωση βάσει του δείκτη EASI από την έναρξη της μελέτης έως τη 16η εβδομάδα (ένα δευτερεύον καταληκτικό σημείο) ήταν 78% και 80% για τους ασθενείς που έλαβαν dupilumab εβδομαδιαίως ή κάθε δύο εβδομάδες σε συνδυασμό με τοπικά κορτικοστεροειδή (TCS), αντίστοιχα, σε σύγκριση με το 47% των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο σε συνδυασμό με τοπικά κορτικοστεροειδή (p μικρότερο από 0,0001).

"Στη μέτρια έως σοβαρή ατοπική δερματίτιδα, ορισμένοι ασθενείς είτε διακόπτουν τη θεραπευτική αγωγή με κυκλοσπορίνη εξαιτίας μη ανοχής ή έλλειψης αποτελεσματικότητας είτε δεν είναι κατάλληλοι για τη θεραπεία εξαιτίας άλλων ιατρικών παθήσεων ή αντενδείξεων," δήλωσε η Dr. Marjolein De Bruin-Weller, Dermatologist, National Expertise Center for Atopic Dermatitis, University Medical Center Utrecht.  "Στη μελέτη CAFÉ, το dupilumab σε συνδυασμό με τοπικά κορτικοστεροειδή βελτίωσε σημαντικά παραμέτρους της συνολικής βαρύτητας της νόσου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι δερματικές βλάβες, ο κνησμός, παράμετροι της ποιότητας ζωής και συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης που παρατηρούνται σε αυτούς τους ασθενείς.  Το προφίλ ασφάλειας σε αυτή τη μελέτη ήταν παρόμοιο με αυτό που παρατηρήθηκε στις τρεις προηγούμενες θετικές μελέτες Φάσης 3 του dupilumab στη μέτρια έως σοβαρή ατοπική δερματίτιδα."

Άλλα δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία της μελέτης αφορούν παραμέτρους που σχετίζονται με την επίδραση του dupilumab στον επίμονο κνησμό που οφείλεται στη νόσο, παραμέτρους της ποιότητας ζωής και συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης. Τα αποτελέσματα για αυτά τα δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία τη 16η εβδομάδα ήταν τα εξής:

•              Η μέση ποσοστιαία βελτίωση από την έναρξη της μελέτης στην ένταση του αναφερόμενου από τον ασθενή κνησμού, με βάση την αριθμητική κλίμακα NRS (Pruritus Numerical Rating Scale/ αριθμητική κλίμακα μέτρησης κνησμού), ήταν 52% και 54% στους ασθενείς που έλαβαν dupilumab εβδομαδιαίως ή κάθε δύο εβδομάδες σε συνδυασμό με τοπικά κορτικοστεροειδή, αντίστοιχα, σε σύγκριση με 25% για τους ασθενείς που έλαβαν εικονικό φάρμακο σε συνδυασμό με τοπικά κορτικοστεροειδή (p μικρότερο από 0,0001).

•              Το ποσοστό των ασθενών με βελτίωση τεσσάρων μονάδων ή υψηλότερη από την έναρξη της μελέτης σε παραμέτρους της ποιότητας ζωής του ασθενή με βάση τον Δείκτη DLQI (Dermatology Life Quality Index/Δερματολογικός Δείκτης Ποιότητας Ζωής the Dermatology), ήταν 78% και 88% για τους ασθενείς που έλαβαν dupilumab εβδομαδιαίως ή κάθε δύο εβδομάδες σε συνδυασμό με τοπικά κορτικοστεροειδή, αντίστοιχα, σε σύγκριση με 44% για τους ασθενείς που έλαβαν εικονικό φάρμακο σε συνδυασμό με τοπικά κορτικοστεροειδή (p μικρότερο από 0,0001).

•              Το ποσοστό των ασθενών με βελτίωση τεσσάρων μονάδων ή υψηλότερη από την έναρξη της μελέτης της βαρύτητας της Ατοπικής Δερματίτιδας (ΑΔ), βάσει της μέτρησης POEM (Patient Oriented Eczema Measure/Μέτρηση Βαρύτητας Εκζέματος με βάση τον Ασθενή), ένα εργαλείο που ποσοτικοποιεί τη νόσο σύμφωνα με την εμπειρία των ασθενών, ήταν 76% και 83% για τους ασθενείς που έλαβαν dupilumab εβδομαδιαίως ή κάθε δύο εβδομάδες σε συνδυασμό με τοπικά κορτικοστεροειδή, αντίστοιχα, σε σύγκριση με 42% για τους ασθενείς που έλαβαν εικονικό φάρμακο σε συνδυασμό με τοπικά κορτικοστεροειδή (p μικρότερο από 0,0001).

Δεν αναφέρθηκαν νέες ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη μελέτη. Το ποσοστό των ασθενών που ανέφερε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια ήταν παρόμοιο σε όλες τις ομάδες θεραπείας. Η επιπεφυκίτιδα ήταν πιο συχνή στους ασθενείς που έλαβαν dupilumab σε συνδυασμό με τοπικά κορτικοστεροειδή, καθώς αναφέρθηκε από το 16% και το 28% των ασθενών που έλαβαν dupilumab εβδομαδιαίως ή κάθε δύο εβδομάδες σε συνδυασμό με τοπικά κορτικοστεροειδή, αντίστοιχα, σε σύγκριση με 11% για τους ασθενείς που έλαβαν εικονικό φάρμακο σε συνδυασμό με τοπικά κορτικοστεροειδή. Αντιδράσεις στο σημείο έγχυσης αναφέρθηκαν από το 11% και το 4% των ασθενών που έλαβαν dupilumab εβδομαδιαίως ή κάθε δύο εβδομάδες σε συνδυασμό με τοπικά κορτικοστεροειδή, αντίστοιχα, σε σύγκριση με 5% για τους ασθενείς που έλαβαν εικονικό φάρμακο σε συνδυασμό με τοπικά κορτικοστεροειδή.  Λοιμώξεις του δέρματος αναφέρθηκαν από το 4% και το 2% των ασθενών που έλαβαν dupilumab εβδομαδιαίως ή κάθε δύο εβδομάδες σε συνδυασμό με τοπικά κορτικοστεροειδή, αντίστοιχα, σε σύγκριση με 8% για τους ασθενείς που έλαβαν εικονικό φάρμακο σε συνδυασμό με τοπικά κορτικοστεροειδή.

Συνολικά 325 ασθενείς στην Ευρώπη τυχαιοποιήθηκαν σε τρεις ομάδες θεραπείας στο πλαίσιο της μελέτης διάρκειας 16 εβδομάδων για να λάβουν dupilumab 300 mg εβδομαδιαίως με τοπικά κορτικοστεροειδή, dupilumab 300 mg κάθε δύο εβδομάδες με τοπικά κορτικοστεροειδή ή εικονικό φάρμακο με τοπικά κορτικοστεροειδή.

Σχετικά με το dupilumab

Το dupilumab είναι ένα ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα που έχει σχεδιαστεί για να αναστέλλει την υπερενεργή σηματοδότηση των κυτοκινών IL-4 και IL-13.Επιπροσθέτως της μέτριας έως σοβαρής ατοπικής δερματίτιδας,  η Sanofi και η Regeneron μελετούν το dupilumab στο πλαίσιο ενός εκτεταμένου προγράμματος κλινικής ανάπτυξης, όπου συγκαταλέγονται το μη ελεγχόμενο επίμονο άσθμα (φάσης 3), οι ρινικοί πολύποδες (φάσης 3) και η  ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα (φάσης 2). Οι δυνητικές αυτές χρήσεις βρίσκονται υπό δοκιμή και η ασφάλεια και αποτελεσματικότητά τους δεν έχουν αξιολογηθεί από καμία ρυθμιστική αρχή. Το Dupilumab αναπτύσσεται από κοινού από τη Regeneron και τη Sanofi στο πλαίσιο μιας συμφωνίας παγκόσμιας συνεργασίας.

Τον Μάρτιο του 2017, ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ ενέκρινε το dupilumab στις ΗΠΑ για τη θεραπεία ενηλίκων με μέτρια έως σοβαρή ατοπική δερματίτιδα των οποίων η νόσος δεν ελέγχεται επαρκώς με συνταγογραφούμενες θεραπείες που εφαρμόζονται τοπικά ή στην περίπτωση που οι συγκεκριμένες θεραπείες δεν ενδείκνυνται. Το dupilumab χορηγείται άπαξ υποδορίως σε μία δόση 300 mg (υποδόρια ένεση) κάθε 2 εβδομάδες μετά από μία αρχική δόση φόρτισης (600 mg). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να λάβει την οριστική απόφαση για την Αίτηση Άδειας Κυκλοφορίας (MAA) του dupilumab στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνέχεια της θετικής γνωμοδότησης από την Επιτροπή Φαρμακευτικών Προϊόντων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) στις 21 Ιουλίου, 2017.