Τα βαθιά αίτια που οδήγησαν τη χώρα στο σημείο που βρίσκεται, αποκαλύπτει η σκανδαλώδης επιστροφή στη θέση του χειρουργού, ο οποίος αρνούνταν πέρυσι να χειρουργήσει ασθενή, εάν δεν έπαιρνε “φακελάκι”.

Ο ασθενής είχε χάσει τη ζωή του και ο χειρουργός είχε απομακρυνθεί (προσωρινά, όπως δείχνουν τα πράγματα) από τη θέση του.

Κάνοντας χρήση του νόμου Κατρούγκαλου, ο χειρουργός Α.Τ. επανέρχεται στη θέση του, παρά τη συμπληρωματική εγκύκλιο με την οποία επιχειρούνταν να αποτραπεί η επιστροφή επίορκων δημοσίων λειτουργών.

Το θέμα έχει θορυβήσει την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, με τον υπηρεσιακό υπουργό Αθανάσιο Δημόπουλο να ζητεί εξηγήσεις για τη διαπιστωτική πράξη επιστροφής, την οποία υπέγραψε ο γενικός γραμματέας Σπύρος Κοκκινάκης.

Η υπόθεση είχε παραπεμφθεί τον Ιούλιο του 2014 στο Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο ωστόσο δεν είχε αποφασίσει μέσα σε έναν χρόνο, με αποτέλεσμα ο γιατρός να κάνει χρήση του νόμου Κατρούγκαλου και να επιστρέψει στη θέση του.

Το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας είχε ζητήσει να πραγματοποιηθεί ένορκη διοικητική εξέταση (ΕΔΕ), χωρίς όμως ποτέ να απαντηθούν τα ερωτήματα που είχε θέσει.

Ο καρδιοχειρουργός βρισκόταν σε διαθεσιμότητα από τον Ιούλιο του 2014, όταν είχε συλληφθεί στο γραφείο του στο νοσοκομείο από αστυνομικούς να απαιτεί και να λαμβάνει “φακελάκι” με 500 ευρώ, προκειμένου να προχωρήσει τις διαδικασίες για την επέμβαση.

Υπουργείο

Για το συγκεκριμένο θέμα εκδόθηκε την Πέμπτη ανακοίνωση από το υπουργείο Υγείας, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

"Αναφορικά με την Αυτοδίκαιη επάνοδο του ιατρού Τσούκα Αντωνίου του Ευαγγέλου, Διευθυντή Χειρουργικής Θώρακος του Καρδιοθωρακοχειρουργικού – Θωρακοχειρουργικού - Αγγειοχειρουργικού Τμήματος του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» στα καθήκοντά του (αρ. πρωτ. Α2α/ΕΜΠ/1768/11-9-2015, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Η πειθαρχική υπόθεση του ιατρού, ο οποίος φέρεται να τέλεσε τα πειθαρχικά παραπτώματα της «απόκτησης οικονομικού οφέλους ή ανταλλάγματος προς όφελος του ιδίου κατά την άσκηση των καθηκόντων του» (άρθρο 107 περ.1δ του ν.4057/12) και της «αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης ή ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς εντός ή εκτός υπηρεσίας» (άρθρο 107 περ.1 ε΄ του ν.4057/12), εκκρεμεί στο Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο Ιατρών ΕΣΥ.

Σύμφωνα με την περ.1 της Υποπαραγράφου Ζ.3 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 επιβλήθηκε στον ιατρό (αριθ. πρωτ. Υ10α/ΕΜΠ.1568/27.7.2014 διαπιστωτική πράξη) το διοικητικό μέτρο της αυτοδίκαιης αργίας από 22-7-2014 εξαιτίας της Πειθαρχικής του Παραπομπής για τα ανωτέρω παραπτώματα.

Οιατρός παρέμεινε σε καθεστώς αυτοδίκαιης αργίας μέχρι την έκδοση του ν. 4325/2015 (Φ.Ε.Κ. 47/τ. Α΄/11-5-2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» σε εφαρμογή του οποίου (άρθρα 3 έως 6), εκδόθηκε απόφαση αυτοδίκαιης επανόδου του στα καθήκοντά του και ερώτημα στο Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο
Ιατρών Ε.Σ.Υ., όπου εκκρεμεί η πειθαρχική υπόθεση του ιατρού, για την λήψη του διοικητικού μέτρου της δυνητικής αργίας σε βάρος του και ταυτόχρονα τέθηκε σε καθεστώς αναστολής άσκησης καθηκόντων.

Γίνεται μνεία ότι η εν λόγω υπόθεση δεν υπάγεται στις περιπτώσεις που σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 4325/2015 ο υπάλληλος τίθεται σε αυτοδίκαιη αργία.

Έως σήμερα επί του ερωτήματός μας στο Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο Ιατρών του ΕΣΥ περί της θέσης του ιατρού σε δυνητική αργία δεν εκδόθηκε γνωμοδότηση.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.4 του Ν. 4325/2015 (άρθρο 104 παρ. 2 εδ. β΄ του Ν.3528/2007, όπως ισχύει) «η αναστολή άσκησης καθηκόντων αίρεται αυτοδικαίως αν το Πειθαρχικό Συμβούλιο δεν γνωμοδοτήσει για την θέση σε αργία εντός της ανωτέρω προθεσμίας», δηλαδή μέσα σε τριάντα ημέρες.

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 16 του Ν.4332/2015 (ΦΕΚ 76/9-7-2015) Τ. Α΄ που προστέθηκε στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 3 του Ν. 4325/2015 «Σε περίπτωση που δεν έχει συγκροτηθεί το αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο ή υφίσταται αντικειμενική αδυναμία να συνεδριάσει για να αποφασίσει, κατά τα ανωτέρω, περί της θέσης σε δυνητική αργία, η σχετική προθεσμία για την γνωμοδότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι την πρώτη συνεδρίαση του και πάντως όχι μετά την 15η Σεπτεμβρίου 2015.

Η ισχύς της διάταξης αυτής ανατρέχει στην ημερομηνία θέσης σε ισχύ του Ν. 4325/2015».

Εν προκειμένω το Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΚΠΣ216/18-8-2015 έγγραφό του ενημέρωσε την υπηρεσία μας ότι δεν συνεδριάζει διότι από 1-7-2015 ο Πρόεδρος απώλεσε την ιδιότητα με την οποία ορίσθηκε στο Συμβούλιο και αναμένεται ορισμός Αντιπροέδρου από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Η απόφαση ορισμού των μελών του Κεντρικού Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών Ε.Σ.Υ., λόγω συνταξιοδότησης του Προέδρου, πρόκειται να τροποποιηθεί όταν υποδειχθεί ο νέος Πρόεδρος από την Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Εν συνεχεία, και μετά την νόμιμη συγκρότησή του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το εν λόγω Πειθαρχικό Συμβούλιο θα δύναται να προβεί στην εξέταση των εκκρεμών υποθέσεων των Ιατρών Ε.Σ.Υ.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ως άνω διάταξη του άρθρου 16 του Ν.4332/2015 σε κάθε περίπτωση η 15-9-2015 αποτελεί καταληκτική ημερομηνία για την επάνοδο των υπαλλήλων που τέθησαν στο καθεστώς αναστολής άσκησης καθηκόντων σύμφωνα με την μεταβατική διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 3 του Ν. 4325/15 και συνεπεία των ανωτέρω εκδόθηκε η ως άνω υπ’ αριθμ. πρωτ. Α2α/ΕΜΠ/1768/11-9-2015 διαπιστωτική πράξη επανόδου του ιατρού στα καθήκοντά του.

Σημειώνεται ότι η πειθαρχική υπόθεση του ιατρού εκκρεμεί προς εκδίκαση στο ανωτέρω Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο με απόφασή του είτε θα τον απαλλάξει είτε θα του επιβάλλει πειθαρχική ποινή.

Αντιθέτως, η θέση του ιατρού σε δυνητική αργία αποτελεί διοικητικό μέτρο για το οποίο το Πειθαρχικό Συμβούλιο θα γνωμοδοτήσει.

Διευκρινίζεται ότι η επαναφορά του γιατρού στα καθήκοντά του αποτελεί υποχρέωση της Διοίκησης λόγω της ισχύουσας νομοθεσίας και δεν αποτελεί πράξη αθώωσής του".

ΟΕΝΓΕ

Δεν ισχύει ο νόμος Κατρούγκαλου σε περιπτώσεις χρηματισμού, δήλωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας νοσοκομειακών γιατρών (ΟΕΝΓΕ). Η πλήρης δήλωση του Δημήτρη Βαρνάβα έχει ως εξής:

"Η ΟΕΝΓΕ έχει λάβει κατ΄ επανάληψη σαφή θέση στο ζήτημα της  διαφθοράς στο ΕΣΥ, χαρακτηρίζοντας το χρηματισμό ως κοινωνικό έγκλημα.

Ως εκ τούτου, μας προκάλεσε αλγεινή εντύπωση η απόφαση του γενικού γραμματέα του υπουργείου Υγείας κ. Κοκκινάκη να άρει την αυτοδίκαιη αργία που είχε επιβληθεί σε  γιατρούς οι οποίοι συνελήφθηκαν να χρηματίζονται,  επικαλούμενος διατάξεις πρόσφατου νόμου, οι οποίες προφανώς δεν ισχύουν σε περιπτώσεις χρηματισμού.

Καλούμε την υπηρεσιακή πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας να επανεξετάσει το θέμα. 

Καλούμε επίσης την ηγεσία της δικαιοσύνης να πάψει την παρελκυστική τακτική στη συγκρότηση των πειθαρχικών συμβουλίων, ώστε επιτέλους να ελεγχθούν οι εκατοντάδες περιπτώσεις που λιμνάζουν στο Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο γιατρών ΕΣΥ".

Δ.Κ.