Κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία του υπουργείου Υγείας για την πιλοτική λειτουργία 239 Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ).

Πρόκειται για υλοποίηση της κυβερνητικής εξαγγελίας περί δημιουργίας νέου συστήματος πρωτοβάθμιας (εξωνοσοκομειακής) φροντίδας σε επίπεδο γειτονιάς.

Το ετήσιο κόστος του εγχειρήματος θα ανέλθει στα 12,3 εκατομμύρια (51.540 ευρώ ανά ΤΟΜΥ), τα οποία θα καλυφθούν από κοινοτικούς πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Οι ΤΟΜΥ θα παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας (προαγωγή, πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία) και στόχος είναι να κατανεμηθούν σε κάθε περιοχή με πληθυσμό από 10.000 έως 12.000 κατοίκους.

Θα στελεχώνονται από επαγγελματίες Υγείας και λοιπό προσωπικό των παρακάτω ειδικοτήτων και κλάδων:

  • Ιατροί με ειδικότητα Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας και Παιδιατρικής.
  • ΠΕ Νοσηλευτικής.
  • ΠΕ Κοινωνικών λειτουργών.
  • ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού.
  • ΤΕ Νοσηλευτικής.
  • ΤΕ Κοινωνικών λειτουργών.
  • ΤΕ Επισκεπτών Υγείας και Πρόνοιας.
  • ΔΕ βοηθών νοσηλευτών.
  • ΔΕ διοικητικών γραμματέων.

Κάθε ΤΟΜΥ θα στελεχώνεται τουλάχιστον από έναν γιατρό Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας ή Παιδιατρικής, έναν νοσηλευτή ή επισκέπτη Υγείας και έναν απασχολούμενο ως διοικητικό προσωπικό.

Πρόσληψη

Η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνεται με απόφαση του διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ), έπειτα από προκήρυξη των αντίστοιχων θέσεων.

Η προκήρυξη των θέσεων θα γίνεται από το υπουργείο Υγείας και θα εγκρίνεται από το ΑΣΕΠ.

Το προσωπικό θα προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, διετούς διάρκειας, η οποία θα μπορεί να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του προγράμματος.

Για τον καθορισμό των αποδοχών, θα εκδοθεί κοινή απόφαση των υπουργών Υγείας, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας και Οικονομικών.

Το ωράριο εργασίας του προσωπικού των ΤΟΜΥ θα είναι επτάωρο και πενθήμερο, ενώ οι δομές θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε δύο βάρδιες.

Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες