Πιλοτικά θα λειτουργήσουν για τους πρώτους έντεκα μήνες οι Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) που εγκαινιάστηκαν στη Θεσσαλονίκη.

Στην 3η Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ) Μακεδονίας αναμένεται να λειτουργήσουν έως 28 ΤΟΜΥ, οι οποίες θα απασχολήσουν συνολικά ως 336 επαγγελματίες Υγείας διαφόρων ειδικοτήτων και διοικητικούς υπαλλήλους.

Το σχέδιο προβλέπει χρηματοδότησή τους από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους έως και το 2020, με προοπτική ένταξης των δομών στο ΕΣΥ.

Για να συμβεί αυτό, πρέπει οι ΤΟΜΥ να έχουν υποβάλει τριμηνιαίες εκθέσεις και να έχουν αυτοαξιολογηθεί θετικά για το παρεχόμενο έργο και τις υπηρεσίες προς τον πληθυσμό αναφοράς.

Αυτά προβλέπονται, μεταξύ άλλων, στην απόφαση υλοποίησης του σχεδίου, που υπογράφει ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του υπουργείου Υγείας Σταμάτης Βαρδαρός και παρουσιάζει σήμερα το Iatronet.

Ο σχεδιασμός προβλέπει πως οι εν λόγω δομές συγκροτούνται για να παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας (εξωνοσοκομειακής) φροντίδας Υγείας σε άτομα, οικογένειες και στην κοινότητα δωρεάν και χωρίς καμία διάκριση.

Ως ωφελούμενος χαρακτηρίζεται κάθε άτομο εγγεγραμμένο στον πληθυσμό ευθύνης της ΤΟΜΥ και κάθε φορέας (σχολεία, δήμοι, ΚΑΠΗ), στον οποίο πραγματοποιούνται δράσεις και προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της υγείας.

Ο μη εγγεγραμμένος πληθυσμός μιας περιοχής εξυπηρετείται κατ’ εξαίρεση για έκτακτα περιστατικά, σύμφωνα με την κρίση των γιατρών της ΤΟΜΥ.

Με την ολοκλήρωση της πιλοτικής της λειτουργίας, κάθε ΤΟΜΥ θα μεταπίπτει σε επόμενη φάση λειτουργίας και χρηματοδότησής της, ώστε να εξασφαλίζεται η διατηρησιμότητα και η ενσωμάτωσή της ως λειτουργικό σχήμα παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας του ΕΣΥ.

Αυτοαξιολόγηση

Μεταξύ των προϋποθέσεων για τη μετάβαση, είναι και η αυτοαξιολόγηση κάθε Ομάδας. Σκοπός της ειναι να αποτυπώσει τα πεπραγμένα της ΤΟΜΥ και να διατυπώσει τις ενέργειες βελτίωσης.

Αξιολογούνται θέματα, όπως σκοπός, στόχοι, παρεχόμενο έργο, ποιότητα υπηρεσιών, καθώς και οι υποστηρικτικές υπηρεσίες και υποδομές (αποτελεσματικότητα υποστηρικτικών και διοικητικών υπηρεσιών, επάρκεια υποδομών και πληροφοριακών εφαρμογών).

Στόχος είναι να διατυπωθούν συμπεράσματα σχετικά με τα δυνατά και αδύνατα σημεία της λειτουργίας, προτάσεις βελτίωσης, ενώ οι εκθέσεις μπορούν να περιλαμβάνουν και άλλα απολογιστικά στοιχεία.

Η έκθεση υπογράφεται από τον συντονιστή της ΤΟΜΥ και τον διευθυντή του Κέντρου Υγείας στο οποίο ανήκει. 

Υπηρεσίες

Κάθε Τοπική Ομάδα Υγείας τοποθετείται σε Κέντρο Υγείας αναφοράς, από όπου θα παρέχουν υπηρεσίες στον τοπικό πληθυσμό.

Διασυνδέονται άμεσα, λειτουργικά και επιστημονικά με το εν λόγω Κέντρο Υγείας και με νοσοκομεία εντός της οικείας ΥΠΕ.

Συνεργάζονται, κατά περίπτωση, επιστημονικά και επιχειρησιακά με λοιπούς δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών Υγείας, Μονάδες Ψυχικής Υγείας, Δομές Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, Δομές Κοινωνικής Προστασίας, λοιπές δομές (σχολεία, ΚΑΠΗ), επαγγελματίες και φορείς του ιδιωτικού τομέα.

Κόστος

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Υγείας, σε ολόκληρη τη χώρα θα αναπτυχθούν 239 ΤΟΜΥ, με τον προϋπολογισμό πιλοτικής λειτουργίας να προϋπολογίζεται στα 67.044.237,46 ευρώ.

Ο σχεδιασμός της Μεταρρύθμισης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) αφορά στη δωρεάν και καθολική υγειονομική κάλυψης του πληθυσμού, της ισότιμης πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, της ειδικής μέριμνας για τις ευάλωτες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Την ευθύνη λειτουργίας των ΤΟΜΥ έχουν οι Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ), οι οποίες συμμετέχουν στην υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων.