Πραγματοποιήθηκε στον Δήμο Βόλβης η εναρκτήρια συνάντηση μεταξύ των εταίρων που συμμετέχουν στο διασυνοριακό πρόγραμμα "Pathways of accessible heritage tourism" (Access2Heritage), στο οποίο η ΕΣΑμεα συμμετέχει ως Δικαιούχος Εταίρος. Ο κύριος στόχος της Πράξης είναι η υποστήριξη του αειφόρου τουρισμού που σχετίζεται με τη φυσική ή πολιτιστική κληρονομιά στη διασυνοριακή περιοχή και η εδραίωσή της ως διεθνούς προορισμού προσβάσιμου τουρισμού μέσω μίας σειράς δράσεων στήριξης του τουριστικού προϊόντος και των σχετικών με αυτό υπηρεσιών.

Στην συγκεκριμένη Πράξη που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020», οι εταίροι είναι συνολικά εννέα:

 1. Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης
 2. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας
 3. Δήμος Βόλβης
 4. Local Economic Development Agency-Razlog (Βουλγαρία)
 5. Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία
 6. Union of Disabled People in Bulgaria
 7. ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
 8. Ecoworld Rhodopes Association (Βουλγαρία)
 9. Regional Youth Parliament Association (Βουλγαρία).

Ο προϋπολογισμός της Πράξης ανέρχεται στα 1.295.840,00 ευρώ, ενώ αυτός που αντιστοιχεί στις δράσεις της ΕΣΑμεΑ ανέρχεται στις 221.340€. Η διάρκειά της είναι διετής.

Το έργο μεταξύ άλλων αποσκοπεί:

 • στην ανταλλαγή μεταξύ των εταίρων τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών που σχετίζονται με τη βελτίωση της προσβασιμότητας των δομών πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς
 • στην ευαισθητοποίηση των τοπικών φορέων σε σχέση με τις δυνατότητες του πολιτιστικού τουρισμού, τη σημασία της υιοθέτησης στρατηγικών για βιώσιμη ανάπτυξη και χωρίς αποκλεισμούς σχεδιασμό κ.λπ.
 • στη συλλογή δεδομένων σχετικά με την προσβασιμότητα και τη φιλικότητα προς τους επισκέπτες με αναπηρία και ηλικιωμένους βασικών πολιτιστικών και φυσικών πόρων της περιοχής
 • στην εκπόνηση κοινής μελέτης στρατηγικού σχεδιασμού προς την κατεύθυνση του branding της περιοχής ως διεθνούς τουριστικού προορισμού για ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες, υψηλής ποιότητας με χαμηλό έως μεσαίο κόστος.

Στο πλαίσιο αυτό το έργο Access2Heritage περιλαμβάνει τοπικές καμπάνιες ευαισθητοποίησης, διοργάνωση φεστιβάλ και διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων και εργαστηρίων σχετικών με τον προσβάσιμο τουρισμό.