Τη διενέργεια διεθνούς, ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με τη χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο με εκτελεστικές συμβάσεις χωρίς επαναδιαγωνισμό, για την προμήθεια είκοσι εννέα (29) δραστικών ουσιών (CPV 33690000-3) με αγοραστές 117 νοσοκομεία έχει προκηρύξει η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ). Οι δραστικές αυτές αφορούν μεταξύ άλλων αντιβιοτικά, αντιψυχωτικά, ψυχιατρικά, αντιεπιληπτικά, διουρητικά, ογκολογικά, παρακεταμόλη, για τη χοληστερίνη, αντιφλεγμονώδη κ.λπ.

Σήμερα είναι η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών, ενώ η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  .

Σύμφωνα με την προκήρυξη είναι προσυμφωνημένο το ποσοστό επιμερισμού στη συμφωνία πλαίσιο της συνολικής ποσότητας των εν λόγω δραστικών για δύο έτη με δικαίωμα παράτασης για ένα (1) ακόμη έτος. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 19.873.518,75 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για κάθε έτος της συμφωνίας πλαίσιο και συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 39.747.037,50 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για τα δύο έτη της.

Η εκτιμώμενη αξία είναι ενδεικτική και μη δεσμευτική και προέκυψε μετά τη λήψη:

- της χαμηλότερης νοσοκομειακής τιμής ανά δραστική ουσία του τρέχοντος Δελτίου Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης, και

- των στοιχείων πωλήσεων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) του έτους 2018.

Η ολοκλήρωση αυτής της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο με τρεις (3) οικονομικούς φορείς, ανά είδος, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός οικονομικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής και υποβάλλουν αποδεκτές προσφορές, είτε για το σύνολο της προμήθειας, είτε για ένα ή περισσότερα τμήματα αυτής.

Μετά την ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, σε περίπτωση που προκύψουν τουλάχιστον τρεις (3) αποδεκτές προσφορές, η ποσότητα του εκάστοτε τμήματος υποδιαιρείται ως κάτωθι:

  1. σε ποσοστό πενήντα επί τοις εκατό (50%) στον προσφέροντα την χαμηλότερη τιμή,
  2. σε ποσοστό τριάντα επί τοις εκατό (30%) στον προσφέροντα την δεύτερη κατά σειρά χαμηλότερη τιμή, υπό τον όρο ότι η τιμή αυτή δεν αποκλίνει κατά ποσοστό μεγαλύτερο του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) από την χαμηλότερη τιμή, για το οικείο τμήμα της συμφωνίας – πλαίσιο 
  3. σε ποσοστό είκοσι επί τοις εκατό (20%) στον προσφέροντα την τρίτη κατά σειρά χαμηλότερη τιμή, υπό τον όρο ότι η τιμή αυτή δεν αποκλίνει κατά ποσοστό μεγαλύτερο του τριάντα τοις εκατό (30%) από την χαμηλότερη τιμή, για το οικείο τμήμα της συμφωνίας – πλαίσιο.

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί στο εκατό τοις εκατό (100%) της συμβατικής αξίας μετά την εκάστοτε οριστική παραλαβή των υλικών και σε κάθε περίπτωση εντός διμήνου από την εκάστοτε οριστική παραλαβή των υλικών.

 Η ηλεκτρονική αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, θα γίνει σε τρία στάδια:

  • Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου "Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά" την Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2019
  • Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου "Οικονομική Προσφορά", κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.
  • Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου "Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου", κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.