Ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα φαινόμενο που παρουσιάζει αύξηση τα τελευταία χρόνια, ενώ πλέον εντείνεται και λόγω του διαδικτύου. Οι γονείς θα πρέπει να προσέχουν συμπτώματα που σημαίνουν ότι το παιδί τους υποφέρει απο τους συμμαθητές τους.