Έως το τέλος της τρίτης τάξης τα περισσότερα παιδιά έχουν αποκτήσει τις ακόλουθες δεξιότητες στον τομέα της γραφής, της ανάγνωσης και της επικοινωνίας και από αυτά αναμένονται τα παρακάτω:

Ακουστική ικανότητα

 • Να ακούν προσεκτικά σε ομαδικές περιστάσεις
 • Να κατανοούν υλικό που είναι στο επίπεδο της τάξης τους

Δεξιότητες λόγου

 • Να μιλούν καθαρά με το κατάλληλο ύφος
 • Να θέτουν ερωτήσεις και να απαντούν στις ερωτήσεις των άλλων
 • Να χρησιμοποιούν σαφές και συγκεκριμένο λεξιλόγιο στους διαλόγους και στις συζητήσεις στην τάξη
 • Να χρησιμοποιούν λεξιλόγιο που να σχετίζεται με το υπό συζήτηση θέμα
 • Να παραμένουν στο θέμα, να χρησιμοποιούν την κατάλληλη επαφή με τα μάτια και να εξετάζουν διάφορες πτυχές του θέματος
 • Να συνοψίζουν με ακρίβεια μια ιστορία
 • Να εξηγούν τι έχουν μάθει

Αναγνωστική ικανότητα

 • Να επιδείχνουν πολύ καλό χειρισμό των βασικών φωνητικών προτύπων
 • Να χρησιμοποιούν δεξιότητες ανάλυσης λέξεων όταν διαβάζουν
 • Να χρησιμοποιούν πληροφορίες από γλωσσικό περιεχόμενο και γλωσσικές δομές για να βοηθούν στην κατανόηση αυτού που διαβάζουν
 • Να προβλέπουν και να δικαιολογούν τι πρόκειται να επακολουθήσει στις ιστορίες. Να συγκρίνουν και να αντιπαραθέτουν ιστορίες
 • Να θέτουν ερωτήσεις και να απαντούν σε ερωτήσεις που αφορούν το αναγνωστικό υλικό
 • Να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που λαμβάνουν για να μάθουν σχετικά με νέα θέματα
 • Να διαβάζουν με ευχέρεια βιβλία επιπέδου της τάξης τους (μυθοπλασία και μη)
 • Να ξαναδιαβάζουν και να διορθώνουν σφάλματα όταν απαιτείται

Ικανότητα γραφής

 • Να σχεδιάζουν, οργανώνουν, αναθεωρούν και επεξεργάζονται γραπτές απαντήσεις
 • Να περιλαμβάνουν λεπτομέρειες στο γραπτό τους λόγο
 • Να γράφουν ιστορίες, γράμματα, απλές εξηγήσεις και σύντομες αναφορές
 • Να γράφουν χωρίς ορθογραφικά λάθη τις απλές λέξεις. Να διορθώνουν από μόνα τους το μεγαλύτερο μέρος των ορθογραφικών λαθών. Να χρησιμοποιούν λεξικό για να διορθώνουν τα λάθη τους
 • Να γράφουν καθαρά με συνεχές γράψιμο