Θα ήταν παράτολμο να συμπεράνει κανείς ότι όλα τα παιδιά με ακουστική απώλεια παρουσιάζουν τις μαθησιακές δυσκολίες που θα αναφερθούν. Το επίπεδο και η αιτιολογία της ακουστικής απώλειας και η ηλικία του παιδιού κατά την εμφάνισή της, είναι καθοριστικοί παράγοντες για την μετέπειτα μαθησιακή εξέλιξη του παιδιού.

Οι κυριότερες μαθησιακές δυσκολίες που παρουσιάζονται σε παιδιά με προβλήματα ακοής είναι:

  • Τα βαρήκοα παιδιά χρησιμοποιούν περιορισμένο λεξιλόγιο στον προφορικό και γραπτό λόγο, λόγω των περιορισμένων ακουστικών ερεθισμάτων που έχουν. Παρουσιάζουν δυσκολία στην ανάπτυξη και τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου τους ώστε να είναι ανάλογο με την ηλικία τους. Παράλληλα δυσκολεύεται στη διαφοροποίηση μεταξύ λέξεων με παρόμοια σημασία και στη χρήση ταυτοσήμων και συνωνύμων λέξεων.
  • Τα βαρήκοα παιδιά παρουσιάζουν προβλήματα σύνταξης του προφορικού και γραπτού λόγου. Η γραπτή έκφραση αυτών των παιδιών υστερεί σε σχέση με τους συμμαθητές τους. Χρησιμοποιούν απλουστευμένες προτάσεις οι οποίες περιέχουν κυρίως ρήματα, ουσιαστικά και επίθετα και παραλείπουν άρθρα, προθέσεις και συνδέσμους.
  • Τα βαρήκοα παιδιά δυσκολεύονται στην προφορική και γραπτή απόδοση ενός κειμένου ή μιας ιστορίας. Γι αυτά τα παιδιά, η διήγηση ή η περίληψη ενός κειμένου γίνεται με πολλές παραλείψεις.
  • Τα βαρήκοα παιδιά δυσκολεύονται στην κατανόηση σύνθετων προφορικών και γραπτών προτάσεων λόγω της διαφορετικής σύνταξης που χρησιμοποιούν και του περιορισμένου λεξιλογίου που κατέχουν.
  • Τα βαρήκοα παιδιά κάνουν παρατονισμούς ή / και παραλείψεις στον τονισμό λόγω της ποιότητας του ακουστικού ερεθίσματος που παίρνουν.
  • Τα βαρήκοα παιδιά παρουσιάζουν σημαντικές δυσκολίες στη χρήση όλων των ρηματικών χρόνων και στην αντίληψη της χρονικής σημασίας του καθενός. Στον προφορικό και γραπτό λόγο χρησιμοποιούν τον ενεστώτα, αόριστο και στιγμιαίο μέλλοντα.
  • Τα βαρήκοα παιδιά δυσκολεύονται στην παρακολούθηση προφορικών οδηγιών, ιδιαίτερα αν αυτές είναι σύνθετες και αποτελούνται από πολλά μέρη.
  • Τα βαρήκοα παιδιά δυσκολεύονται στη χρήση και κατανόηση παροιμιών, ανεκδότων και μεταφορών.
  • Τα βαρήκοα παιδιά μπορούν να εκφραστούν καλύτερα στην περιγραφή εικόνων παρά στη δημιουργία φανταστικών ιστοριών.

Η εκπαίδευση βαρήκοων παιδιών είναι ένας τομέας της εκπαίδευσης ιδιαίτερα απαιτητικός διότι ζητάει από την παιδαγωγό να αναπτύξει ένα ατομικό πρόγραμμα εκπαίδευσης το οποίο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε παιδιού.

Το πρόγραμμα αυτό πρέπει να είναι ιδιαίτερα ευέλικτο ώστε να τροποποιείται συνεχώς και να συμβαδίζει με τις προτεραιότητες που πρέπει να έχει η κατεύθυνση μάθησης του παιδιού.

Ο ρόλος της ειδικού παιδαγωγού είναι σημαντικός τόσο σε θέματα εκπαίδευσης – δηλαδή στο μαθησιακό τομέα του παιδιού – όσο και σε θέματα καθοδήγησης των γονέων. Οι γονείς μετά την αρχική επαφή και την καθοδήγηση που παίρνουν από τους γιατρούς, θα πρέπει να έχουν ως μόνιμο σύμβουλο και συνεργάτη στο έργο τους, τις ειδικούς παιδαγωγούς.

Η ειδικός παιδαγωγός πρέπει να είναι ενήμερη για τις επιλογές που έχουν οι γονείς στην εκλογή του σχολείου και του εκπαιδευτικού προγράμματος καθώς και τη χρήση των ακουστικών που θα είναι κατάλληλα για το συγκεκριμένο μαθητή.

Η ειδική παιδαγωγός γίνεται ο σύνδεσμος μεταξύ σχολείο και οικογένειας.

Η ειδική παιδαγωγός αναπτύσσει στενότατες σχέσεις με τους μαθητές της λόγω της φύσεως της δουλειάς της. Η εξατομικευμένη βοήθεια που παρέχει στα παιδιά δεν είναι απλά η μετάδοση κάποιων πληροφοριών στο παιδί. Η ειδική παιδαγωγός είναι ο σύμβουλος του παιδιού, το άτομο στο οποίο το παιδί θα μπορεί να εξωτερικεύσει κάποιες ανησυχίες, απορίες και προβληματισμούς του.

Ειδικότερα στα βαρήκοα παιδιά, των οποίων ο προφορικός λόγος παρουσιάζει ιδιαιτερότητες η ειδική παιδαγωγός γίνεται πολλές φορές μέσο επικοινωνίας μεταξύ αυτών και του ακούοντος κόσμου.

Στο μαθησιακό τομέα είναι σημαντικός ο τρόπος μετάδοσης των πληροφοριών. Η ειδική παιδαγωγός χρησιμοποιεί πολλά οπτικά ερεθίσματα και εικόνες ώστε να γίνεται πιο κατανοητή. Το βαρήκοο παιδί χρειάζεται την οπτική επεξήγηση για να αντιληφθεί κάποιες έννοιες.

Σε αυτές τις περιπτώσεις ο προφορικός λόγος δεν είναι πολλές φορές αρκετός. Στο παιδί δίνονται απλές οδηγίες οι οποίες επαναλαμβάνονται όταν χρειάζεται.

Παράλληλα, κάθε επίσκεψη και γεγονός μετατρέπονται σε ευκαιρίες γλωσσικής ανάπτυξης για τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου και την προφορική και γραπτή έκφρασή του.