Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.) ιδρύθηκε το 1999 ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με έδρα την Αθήνα και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Ο Ε.Ο.Μ., διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από εκπροσώπους του ακαδημαϊκού, επιστημονικού, νομικού και εκκλησιαστικού χώρου καθώς και από εκπροσώπους των ασθενών.

Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Μ. συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα για να λάβει όλες τις αποφάσεις σχετικά με την ανάπτυξη του μεταμοσχευτικού προγράμματος της χώρας μας, πάντοτε με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου Ευρώπης, της οποίας και αποτελεί ενεργό μέλος.

Στελεχώνεται από 15μελες άρτια καταρτισμένο και εκπαιδευμένο ιατρονοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, κύριο έργο του οποίου είναι, μεταξύ άλλων, ο Συντονισμός των περιστατικών Δωρεάς και Μεταμόσχευσης Συμπαγών Οργάνων και Μυελού των Οστών και η Προώθηση της Ιδέας της Δωρεάς ιστών και Οργάνων.

Σήμερα, ο Ε.Ο.Μ. εδρεύει επί της οδού Αν. Τσόχα 5 στους Αμπελοκήπους, σε νέα ιδιόκτητα γραφεία 700 τ.μ., τα οποία παραχωρήθηκαν από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με σκοπό τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων του Οργανισμού.

Η αρχική παραχώρηση του κτιρίου είχε γίνει από τον σημερινό Δήμαρχο Αθηναίων κ. Νικήτα Κακλαμάνη και η τελική Υπουργική απόφαση εκδόθηκε από τον σημερινό Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Δημήτριο Αβραμόπουλο.Σκοπός

Σκοπός του Ε.Ο.Μ. είναι η υποβοήθηση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη χάραξη εθνικής πολιτικής στον τομέα των μεταμοσχεύσεων και στην ανάπτυξη του μεταμοσχευτικού προγράμματος στη χώρα μας.Ως προς τον Άνθρωπο, ο Ε.Ο.Μ.

Καταγράφει τους δωρητές ιστών και οργάνων, τους δυνητικούς δότες, τους αξιοποιηθέντες δότες, καθώς και τους υποψήφιους λήπτες οργάνων, δημιουργώντας αξιόπιστες και συνεχώς ενημερωμένες βάσεις δεδομένων.

Συνεργάζεται με αντίστοιχους οργανισμούς και τα μεταμοσχευτικά κέντρα του εξωτερικού για την προμήθεια και την ανταλλαγή μοσχευμάτων.

Μεριμνά για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ληπτών, των ζώντων δοτών και των συγγενών των δοτών, και τέλος,
Επιδιώκει με κάθε πρόσφορο τρόπο και ιδίως με την οργάνωση κατάλληλης ενημέρωσης και πληροφόρησης του κοινού, την αύξηση του αριθμού των προοριζόμενων για μεταμόσχευση οργάνων.

Ως προς την Πολιτεία, ο Ε.Ο.Μ.

Εισηγείται τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των μεταμοσχεύσεων, καθώς και τον κώδικα δεοντολογίας για τη λειτουργία των Μονάδων Μεταμοσχεύσεων και των Τραπεζών Ιστών προς Μεταμόσχευση.
Οργανώνει και συντονίζει σε τοπικό, κρατικό και διακρατικό επίπεδο τη διακίνηση μοσχευμάτων (στα οποία συμπεριλαμβάνεται και ο μυελός των οστών).


Προτείνει στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τη χορήγηση άδειας για την ίδρυση Μονάδας Μεταμόσχευσης ή Τράπεζας Ιστών προς Μεταμόσχευση.
Προβαίνει σε ετήσια εκτίμηση και αξιολόγηση του τρόπου λειτουργίας και των αποτελεσμάτων των Μονάδων Μεταμοσχεύσεων και υποβάλλει σχετική έκθεση στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.Το όραμα – Η Αποστολή

Ο Ε.Ο.Μ. φιλοδοξεί να συμβάλλει στη χάραξη εθνικής πολιτικής στον τομέα των μεταμοσχεύσεων και στην ανάπτυξη του μεταμοσχευτικού προγράμματος της Ελλάδας, το οποίο αφενός θα παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις και αφετέρου θα ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες της χώρας μας, έτσι ώστε κάποια μέρα 'όλοι οι Έλληνες πάσχοντες να μπορούν να γίνουν κοινωνοί του αγαθού της μεταμόσχευσης!'

Στόχοι

Στόχος του Ε.Ο.Μ.

σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, είναι η ανάπτυξη του μεταμοσχευτικού προγράμματος της χώρας μας, καθώς και η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού γύρω από την Ιδέας της Δωρεάς Ιστών και Οργάνων με στόχο την αύξηση των μεταμοσχεύσεων συμπαγών οργάνων και μυελού των οστών.Κάθε σύγχρονο μεταμοσχευτικό πρόγραμμα για την οργάνωση και προαγωγή της Δωρεάς Ιστών και Οργάνων, θα πρέπει να βασίζεται σε τρεις πυλώνες:

  • Στην Ιατρική Γνώση, η οποία είναι σε θέση να εξασφαλίσει την επιβίωση των ασθενών και των μοσχευμάτων αλλά, το κυριότερο, είναι σε θέση να διαπιστώσει το τέλος της ζωής (πτωματικές μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων), καθώς και να ανιχνεύσει και να εξασφαλίσει την ιστοσυμβατότητα (μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών).
  • Στην Κοινωνία των Πολιτών, που εκφράζεται μέσα από οργανώσεις ενεργών πολιτών. Η συνειδητοποίηση από τον κάθε πολίτη της αξίας του δώρου ζωής που μπορεί να προσφέρει είναι ο πρωταρχικός παράγοντας για την ουσιαστική του συμβολή στο έργο της ανάπτυξης του μεταμοσχευτικού προγράμματος της χώρας μας.
  • Στην Πολιτεία, η οποία μέσα από την οργάνωση, τον έλεγχο, την διασφάλιση, την ενίσχυση και τον συντονισμό της μεταμοσχευτικής προσπάθειας είναι σε θέση να αξιοποιήσει κάθε διάθεση προσφοράς και να διασφαλίσει τη μετουσίωσή της σε δώρο ζωής.

Η οργανωμένη και αποτελεσματική κρατική παρέμβαση, καθώς και η ενοποίηση και ενίσχυση της προσφοράς των τριών πυλώνων εκφράζεται και πραγματοποιείται αντίστοιχα, μέσα από τη δράση του Ε.Ο.Μ.:
'Η ιδιαιτερότητα των μεταμοσχεύσεων οφείλεται στο γεγονός ότι η ανάπτυξη και η διάδοσή τους, δεν εξαρτάται μόνο από την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο, αλλά κυρίως από την ευαισθητοποίηση και συμμετοχή των κοινωνικών φορέων και όλου του κοινωνικού συνόλου…'

Στα χρόνια της λειτουργίας του, ο Πρόεδρος, τα μέλη του Δ.Σ.

και τα στελέχη του Ε.Ο.Μ. έχουν πραγματοποιήσει πάνω από 200 ενημερωτικές ομιλίες και επιστημονικές παρουσιάσεις σε όλη την επικράτεια, αλλά και εκτός Ελλάδος, σε συνεργασία με συλλόγους εθελοντών, σχολεία, Δήμους, Νοσοκομεία και με στόχο την ενημέρωση του γενικού κοινού και την εκπαίδευση εξειδικευμένων ιατρονοσηλευτικών ομάδων.

Πηγές: Ε.Ο.Μ