Ιανουάριος – Μάρτιος 2022

 • Συνολικά έσοδα 4.925 εκατ. SEK (3.661), +35%, +24% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος (CER)
 • Έσοδα τομέα Αιματολογίας 2.499 εκατ. SEK (1.877), +25% σε CER εκ των οποίων: efmoroctocog alfa 1.024 εκατ. SEK (857), +15% σε CER· eftrenonacog alfa 419 εκατ. SEK (413), -3% σε CER· avatrombopag 593 εκατ. SEK (180), +197% σε CER και pegcetacoplan 4 εκατ. SEK (-)
 • Έσοδα τομέα Ανοσολογίας 2.119 εκατ. SEK (1.554), +24% σε CER εκ των οποίων: anakinra 645 εκατ. SEK (542), +11% σε CER· palivizumab 1.286 εκατ. SEK (879), +31% σε CER και emapalumab 189 εκατ. SEK (133), +27% σε CER
 • EBITA11.290 εκατ. SEK (1.484), περιθώριο EBITA1 26% (41)
 • Στοιχεία που επηρεάζουν τη συγκρισιμότητα2  -661 εκατ. SEK συμπεριλαμβανομένης πρόβλεψης για αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες στη Ρωσία της τάξης των -157 εκατ. SEK. Η αναδιάρθρωση συμπεριέλαβε τα εξής: κλείσιμο κατ’ ανάθεσης παραγωγής -360 εκατ. SEK, απλοποίηση των εγκαταστάσεων -72 εκατ. SEK και προγράμματα αποτελεσματικότητας -72 εκατ. SEK. Εξαιρουμένων αυτών των δαπανών, το προσαρμοσμένο EBITA ανήλθε σε 1.951 εκατ. SEK αντιστοιχώντας σε προσαρμοσμένο περιθώριο EBITA1 40% (41)
 • Τα προγράμματα αποτελεσματικότητας θα συγκεντρώσουν πόρους στους κύριους τομείς, θα απλοποιήσουν την οργάνωση και θα προσαρμόσουν τη βάση κόστους προκειμένου η Sobi να συνεχίσει να παρουσιάζει βιώσιμη ανάπτυξη και περιθώριο βελτίωσης με την πάροδο του χρόνου.
 • EBIT 776 εκατ. SEK (1.034), προσαρμοσμένο EBIT1 1.437εκατ. SEK (1.034)
 • Έσοδα ανά μετοχή (EPS) προ μείωσης 1,84 SEK (2,36), EPS προ μείωσης προσαρμοσμένα 3,67 SEK (2,36)
 • Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 1.644 εκατ. SEK (1.699)
 • Ανακοίνωση θετικών αποτελεσμάτων της μελέτης Φάσης 3 XTEND-1 για το efanesoctocog alfa, έγκριση του emapalumab στη Κίνα και άλλα ενθαρρυντικά ορόσημα που αφορούν τη γραμμή παραγωγής

Οικονομικές προβλέψεις 2022

 • Τα έσοδα αναμένεται να αυξηθούν κατά ένα μεσαίο έως υψηλό μονοψήφιο ποσοστό σε CER(αμετάβλητο)
 • Το περιθώριο EBITAαναμένεται να φτάσει λίγο παραπάνω από το 30% των εσόδων (επί του παρόντος βάσει του προσαρμοσμένου περιθωρίου EBITA).

 

1 Εναλλακτικοί Δείκτες Επίδοσης (APM). 
2 Στοιχεία που επηρεάζουν τη συγκρισιμότητα το πρώτο τρίμηνο του 2022.