Η Laboratorios HIPRA, S.A., σε συμφωνία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕOΦ), ενημερώνει ότι "Από τις αρχές του 2022, έχει παρατηρηθεί αύξηση της συχνότητας των αντιδράσεων αναφυλακτικού τύπου στα βοοειδή μετά τη χρήση του εμβολίου HIPRABOVIS IBR MARKER LIVE.

Εντός της περιόδου από 1 Μαρτίου 2022 έως 31 Μαΐου 2022, αναφέρθηκαν συνολικά 27 συμβάντα τα οποία αφορούσαν την εμφάνιση αντιδράσεων αναφυλακτικού τύπου σε 175 ζώα και τον θάνατο 8 ζώων. Τουλάχιστον 5 από τα ζώα που έχασαν τη ζωή τους εμφάνισαν αντιδράσεις αναφυλακτικού τύπου με θανατηφόρο κατάληξη. Τα περισσότερα συμβάντα αναφέρθηκαν σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές της Ισπανίας (19/27)και της Ιταλίας (7/27).

Μέσα σε αυτό το διάστημα, χορηγήθηκαν πάνω από 641.075 δόσεις σε 14 χώρες της ΕΕ. Δεν έχει παρατηρηθεί κάτι παρόμοιο σε άλλες χώρες της ΕΕ, όπου χρησιμοποιείται επί του παρόντος το εμβόλιο.  Στις περισσότερες περιπτώσεις διάφορα άλλα εμβόλια είχαν προηγουμένως ή/και ταυτόχρονα χορηγηθεί στα ζώα.  Δεν έχει εντοπιστεί ακόμη σαφής αιτία και οι έρευνες συνεχίζονται.

Οι πληροφορίες του προϊόντος θα ενημερωθούν σχετικά με τη συχνότητα και τη σοβαρότητα των αντιδράσεων υπερευαισθησίας/αναφυλακτικού τύπου. 
Συνιστάται στους κτηνιάτρους να αναφέρουν αμέσως τυχόν ανεπιθύμητα συμβάντα τα οποία παρατηρούν στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕOΦ) και στην HIPRA το συντομότερο δυνατό.

Συνιστάται η παροχή του πλήρους ιστορικού εμβολιασμού και της επισκόπησης των προϊόντων που χρησιμοποιήθηκαν στα ζώα τα οποία εμφάνισαν αντιδράσεις, όπου αυτό είναι δυνατόν. Οι πληροφορίες αυτές θα επιτρέψουν την περαιτέρω αξιολόγηση του ζητήματος. 

Το HIPRABOVIS IBR MARKER LIVE εγκρίθηκε για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2011. Αποτελείται από ένα ζωντανό εξασθενημένο εμβόλιο το οποίο περιλαμβάνει ως δραστικό συστατικό έναν ζωντανό ιό λοιμώδους ρινοτραχειίτιδας γονιδιακής εξάλειψης, στελέχους CEDDEL. Το στέλεχος CEDDEL που χρησιμοποιείται στο εμβόλιο είναι μια μετάλλαξη διπλής εξάλειψης, η οποία μειώνει τη μολυσματικότητα του στελέχους του εμβολίου και επιτρέπει τη διαφοροποίηση των ζώων με αντισώματα gE (μολυσμένα) και εκείνων χωρίς αντισώματα (εμβολιασμένα). Το εμβόλιο προορίζεται για την ενεργητική ανοσοποίηση των μόσχων από την ηλικία των 3 μηνών και των ενήλικων αγελάδων με σκοπό τον περιορισμό των
κλινικών συμπτωμάτων της λοιμώδους ρινοτραχειίτιδας των βοοειδών (IBR) και της απέκκρισης του ιού.

Ο εμβολιασμός αποτελεί την κύρια προσέγγιση για τη διαχείριση της λοιμώδους ρινοτραχειίτιδας των βοοειδών. Η παρουσία προγραμμάτων εξάλειψης σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες (ΕΕ) καθιστά τη χρήση εμβολίων σημαντικό εργαλείο για την προστασία των εθνικών κοπαδιών, καθώς και εμπορικό εργαλείο μετά την εκρίζωση του BoHV-1 σε ορισμένες χώρες. Επιπλέον, εάν η εξάλειψη είναι ένας από τους στόχους του εμβολιασμού, πρέπει να χρησιμοποιηθούν εμβόλια-δείκτες για να είναι δυνατή η παρακολούθηση των κοπαδιών.