Η έκθεση κατέγραψε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται από τον κανονισμό για τα καλλυντικά οι ουσίες που θεωρούνται ως δυνητικά ενδοκρινικοί διαταράκτες, οι οποίες απαγορεύονται ή περιορίζονται κατά περίπτωση μετά την αξιολόγηση της ασφάλειάς τους από την ΕΕΑΚ. Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι ο κανονισμός για τα καλλυντικά παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία για τη ρύθμιση της χρήσης των καλλυντικών ουσιών που ενέχουν δυνητικό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία.

Μελέτη ελέγχου που πραγματοποιήθηκε πριν λίγο καιρό , εκτίμησε τις επιπτώσεις στον τομέα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και των βιοκτόνων. Στη μελέτη ελέγχου καθορίστηκαν 6 ουσίες (βενζοφαινόνη-3, κογικό οξύ, 4-μεθυλο-βενζυλιδενο- καμφορά, propylparaben, τρικλοζάνη και ρεσορκινόλη) που χρησιμοποιούνται σε καλλυντικά προϊόντα ως ουσίες με πιθανές ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής που δεν καλύπτονται από υφιστάμενη ή εν εξελίξει απαγόρευση.

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες σχετικά με τη συνοχή του νομικού πλαισίου της ΕΕ, η ανακοίνωση ξεκίνησε έναν διατομεακό έλεγχο καταλληλότητας των ενδοκρινικών διαταρακτών, ο οποίος θα συμβάλει στην αξιολόγηση του κατά πόσον η νομοθεσία της ΕΕ για τα χημικά προϊόντα επιτυγχάνει τον στόχο της για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, ελαχιστοποιώντας τη συνολική έκθεση σε ενδοκρινικούς διαταράκτες. Τα ενδιαφερόμενα μέρη, από τις δημόσιες αρχές και τη βιομηχανία έως τις ΜΚΟ και το ευρύ κοινό, μπορούν να συμμετάσχουν στον παρόντα έλεγχο καταλληλότητας, παρέχοντας τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τον χάρτη πορείας έως τις 10 Ιουλίου 2019.

Ο έλεγχος καταλληλότητας θα αξιολογήσει την κατάσταση στην ΕΕ σήμερα και θα τη συγκρίνει με την κατάσταση το 1999, όταν δημοσιεύτηκε η πρώτη κοινοτική στρατηγική για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Έχει συντελεστεί σημαντική πρόοδος από τότε, όσον αφορά την κατανόηση και την κανονιστική ρύθμιση των ενδοκρινικών διαταρακτών, και σήμερα αναγνωρίζεται ο παγκόσμιος ηγετικός ρόλος της ΕΕ στην αντιμετώπιση των εν λόγω χημικών ουσιών.

Αργότερα εντός του τρέχοντος έτους, η Επιτροπή σχεδιάζει να διεξαγάγει δημόσια διαβούλευση, η οποία θα είναι διαθέσιμη στην κεντρική σελίδα διαβουλεύσεων της Επιτροπής με τίτλο "Πείτε την άποψή σας" επί 12 εβδομάδες και σε 23 γλώσσες της ΕΕ. Θα είναι δυνατό να δοθεί απάντηση σε οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Τον Οκτώβριο 2019 προβλέπεται επίσης η διοργάνωση ενός ετήσιου φόρουμ για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Η γνώμη αναμένεται να εγκριθεί στα μέσα του 2020

Πηγές: Κομισιόν - Τομέας Υγείας