Το Κοινό Κέντρο Ερευνών της ΕΕ στην Ίσπρα της Ιταλίας ηγείται του αγώνα κατά του καρκίνου του μαστού. Συντονίζει την Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Καρκίνο του Μαστού (ECIBC), ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στο οποίο συμμετέχουν 35 χώρες – κράτη - μέλη της ΕΕ, η Ισλανδία, η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, το Μαυροβούνιο, η Νορβηγία, η Σερβία, η Ελβετία και η Τουρκία.

Στο πλαίσιο της ECIBC καταρτίζονται αυτή τη στιγμή πανευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για τους ειδικούς γιατρούς, τους ασθενείς και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, οι οποίες θα περιλαμβάνουν 90 περίπου υποδειγματικές πρακτικές και συστάσεις πάνω σε πρακτικά θέματα, όπως η κατάρτιση και η εφαρμογή προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου ή το είδος βιοψίας και ιστολογικής ανάλυσης που πρέπει να εφαρμόζεται ανάλογα με την περίπτωση.

Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές αναμένεται να βελτιώσουν την ποιότητα θεραπείας για όλες τις γυναίκες και να χρησιμεύσουν ως νέο σημείο αναφοράς για τους γιατρούς. Επίσης, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας καθορίστηκαν απαιτήσεις όσον αφορά την εκπαίδευση των επαγγελματιών του τομέα της υγείας που συμμετέχουν στη διαδικασία, όπως των χειριστών ακτινολογικού εργαστηρίου και των ακτινολόγων.

Μέχρι το τέλος του 2019, όλο το σχετικό ιατρικό προσωπικό και τα κέντρα θεραπείας των συμμετεχουσών χωρών θα αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές. Τα κέντρα θεραπείας έχουν επίσης πρόσβαση σε έναν ιστότοπο που επικαιροποιείται τακτικά με νέα στοιχεία, μελέτες και αναλύσεις.

Στις ειδικές μονάδες που προσφέρουν κάθε είδους φροντίδα για τον καρκίνο του μαστού αυξήθηκαν τα ποσοστά επιβίωσης κατά 18% σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσοστά στις παραδοσιακές μονάδες θεραπείας κατά το διάστημα 1995-2000.

Αυτό επιβεβαιώθηκε από μελέτη που δημοσιεύθηκε στην British Medical Journal το 2012, η οποία εξετάζει το πώς επηρεάζει τις προοπτικές επιβίωσης των ασθενών η δημιουργία πολυτομεακών δομών, όπως οι μονάδες μαστού.

Η ΕΕ ξεκίνησε το 2006 μια μακροπρόθεσμη δράση με σκοπό να συγκεντρώσει όλες τις φροντίδες για τον καρκίνο του μαστού σε μονάδες μαστού σε όλη την Ευρώπη και να καθιερώσει ένα σύστημα πιστοποίησης ποιότητας για τα κέντρα προσυμπτωματικού ελέγχου και θεραπευτικής αντιμετώπισης. Έτσι, αναλήφθηκαν πρωτοβουλίες και καταρτίστηκαν σχέδια χάρη στα οποία σήμερα οι ασθενείς έχουν πρόσβαση σε πλήρως εξοπλισμένα και εγγυημένης ποιότητας κέντρα μαστού.

Γενικές πληροφορίες

-          Μία στις οκτώ γυναίκες εμφανίζει καρκίνο του μαστού σε κάποια στιγμή της ζωής της.

-          35 χώρες (εντός και εκτός ΕΕ) συνεργάζονται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Καρκίνο του Μαστού, υπό την καθοδήγηση του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC) από κοινού με τη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (DG SANTE).

-          146 μονάδες μαστού υπάρχουν  στην Ιταλία.

-          Το ποσοστό πενταετούς επιβίωσης για τις ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπεία στις μονάδες μαστού είναι κατά 18% υψηλότερο.