Το επικείμενο σχέδιο δράσης για τη βιολογική γεωργία, που αναμένεται να εγκριθεί στις αρχές του 2021, θα αποτελέσει σημαντικό μέσο για τη μελλοντική ανάπτυξη του τομέα. Η στρατηγική της Επιτροπής "Από το αγρόκτημα στο πιάτο" και η στρατηγική της για τη βιοποικιλότητα περιλαμβάνουν τον στόχο της αύξησης των εκτάσεων βιολογικής καλλιέργειας στο 25 % της γεωργικής γης έως το 2030. 

Για το έτος 2021, η Επιτροπή σχεδιάζει, στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης, να διαθέσει ειδικό κονδύλι για τη βιολογική γεωργία, ύψους 40 εκατ. ευρώ. Το κονδύλι αυτό θα συγχρηματοδοτήσει δράσεις προώθησης και εκστρατείες ενημέρωσης για τον τομέα βιολογικής παραγωγής της ΕΕ, με σκοπό την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα χαρακτηριστικά του και την τόνωση της ζήτησης.

Η βιολογική γεωργία αποσκοπεί στην παραγωγή τροφίμων με χρήση φυσικών ουσιών και διεργασιών, με αποτέλεσμα μια γεωργική μέθοδο που έχει περιορισμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Ενθαρρύνει τη χρήση ανανεώσιμων πόρων προερχόμενων από το αγρόκτημα, την ενίσχυση των βιολογικών κύκλων στο πλαίσιο του γεωργικού συστήματος, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, τη διατήρηση των περιφερειακών οικολογικών ισορροπιών, τη συντήρηση και την αύξηση της γονιμότητας του εδάφους, καθώς και την υπεύθυνη χρήση και κατάλληλη φροντίδα των υδάτων.

Επιπλέον, οι κανόνες για τη βιολογική γεωργία προωθούν υψηλού επιπέδου πρότυπα όσον αφορά τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων και απαιτούν από τους γεωργούς να καλύπτουν τις ανάγκες συμπεριφοράς των ζώων ανά είδος.