Δύο παρεμβάσεις για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα δημόσια νοσοκομεία, περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο με το “παράλληλο πρόγραμμα”, που κατατέθηκε εκ νέου στη Βουλή.

Η πρώτη αφορά τη διαφάνεια στην τήρηση της σειράς για τις χειρουργικές επεμβάσεις και η δεύτερη τη δημιουργία νέων θεσμών για την καλύτερη πρόσβαση των ασθενών στο δημόσιο σύστημα Υγείας.

Στη διάταξη για τα χειρουργεία, προβλέπεται η δημιουργία ειδικής λίστας, με την οποία θα καθορίζεται με διαφανή τρόπο η προτεραιότητα των ασθενών στις επεμβάσεις.

Η “λίστα χειρουργείου” ορίζει την ηµεροµηνία της επέµβασης του κάθε ασθενούς, ώστε να μην αποτελεί αντικείμενο συναλλαγής µεταξύ αυτού και του εκάστοτε θεράποντα γιατρού.

Θα γίνεται άµεσα γνωστή στον ασθενή, ενώ η σειρά εξαρτάται και συγκεκριµένη ιατρική τεκµηρίωση, αξιολόγηση της σοβαρότητας της νόσου του και του επείγοντος ή όχι της χειρουργικής αντιµετώπισής της.

Διαμεσολαβητές

Με το νομοσχέδιο εισάγεται και ο θεσμός των “διαμεσολαβητών Υγείας”.

Πρόκειται για πρόσωπα τα οποία ανήκουν ή προέρχονται από την τοπική κοινωνία ή τις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες.

Έχουν πρόσβαση σε αυτές και µεσολαβούν µεταξύ των δηµόσιων φορέων παροχής υπηρεσιών Υγείας και όσων έχουν ανάγκη πρόσβασης σε αυτούς.

Συµβάλλουν, µε κατάλληλη πληροφόρηση και αγωγή Υγείας, στην εξάλειψη της διακριτικής µεταχείρισης και τη µείωση των ανισοτήτων.

Συντονιστές

Προβλέπεται, επίσης, και ο θεσμός των “συντονιστών υπηρεσιών Υγείας”.

Πρόκειται για επαγγελµατίες Υγείας, οι οποίοι έχουν ως αντικείµενο εργασίας την κοινοτική ή τη δηµόσια Υγεία και υπηρετούν σε υπηρεσίες και φορείς του δηµόσιου συστήµατος.

Διασφαλίζουν την προαγωγή της ίσης και ισότιµης πρόσβασης ληπτών από τις ευάλωτες οµάδες στις υπηρεσίες Υγείας, την µη παράτυπη καθυστέρηση παροχής ιατρικής υπηρεσίας, τον συντονισµό των δράσεων για την υλοποίηση σχετικών προγραµµάτων Υγείας και την επίλυση ειδικότερων θεµάτων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Με κοινή απόφαση του υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού, θα ρυθμιστούν οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της διάταξης.

Δ.Κ.