Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και παρατίθεται πιο κάτω η απόφαση του υπουργού Υγείας για τον “κλειστό” προϋπολογισμό στα φάρμακα κατά της ηπατίτιδας C.

Τον περασμένο Ιούνιο, υπήρξε συμφωνία μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και των εταιρειών που διαθέτουν τα συγκεκριμένα φάρμακα στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να αποκτήσει πρόσβαση πενταπλάσιος αριθμός ασθενών.

Η συμφωνία κατέστη εφικτή μετά την επίτευξη σημαντικής μείωσης στο κόστος θεραπείας ανά ασθενή, όπως είχε ανακοινωθεί από το υπουργείο Υγείας.

Με την απόφαση του Ανδρέα Ξανθού, ορίζεται ανώτατο όριο δαπάνης τα 67,6 εκατομμύρια ευρώ για τα φάρμακα HARVONI, EXVIERA, VIEKIRAX, ZEPATIER, EPCLUSA, SOVALDI, τα οποία είχαν τεθεί υπό διαπραγμάτευση.

Το συμφωνητικό με τις εταιρείες αφορά περίοδο 14 μηνών, με ημερομηνία έναρξης την 1η Ιουλίου.

Από την 1η Ιουλίου έως και την 31η Δεκεμβρίου, το ποσό του “κλειστού” προϋπολογισμού ορίστηκε αναλογικά στο ποσό των 28,97 εκατομμυρίων ευρώ.

Για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως και 31η Αυγούστου 2018 ορίζεται αναλογικά στο ποσό των 38,63 εκατομμυρίων ευρώ.

Δαπάνη

Ο ανωτέρω κλειστός προϋπολογισμός διαιρείται σε 14 ισόποσα μηνιαία τμήματα εκ των οποίων τα πρώτα έξι μηνιαία τμήματα θα αφαιρεθούν από το τμήμα του συνολικού προϋπολογισμού της ετήσιας εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης, όπως αυτός είχε ορι στεί με την απόφαση. Γ5/63587 (ΦΕΚ Β' 1803/20.08.2015).

Κατά την λήξη της ανωτέρω περιόδου των 14 μηνών, δηλαδή στις 31 Αυγούστου 2018, θα υπολογιστεί τυχόν υπέρβαση του “κλειστού” προϋπολογισμού βάσει της καθαρής δαπάνης (εκτελεσμένες συνταγές ΕΟΠΥΥ).

Το ποσό της υπέρβασης (clawback) θα επιμερίζεται σε κάθε φαρμακευτική εταιρεία με βάση το ποσοστό συμμετοχής της στη δαπάνη του κλειστού προϋπολογισμού.

Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες